Glöd · Debatt

”Ett nytt Sverige som vilar på humanism och socialliberalism”

En ljusnande framtid och högskolebehörighet åt alla elever är en av Folkliberalernas visioner.

Skolan ska vara till för eleverna, människor som kommer till Sverige ska välkomnas som en tillgång och var och en ska vara fri att forma sitt eget liv. Det nya partiet Folkliberalerna presenterar några av grundtankarna i sin politik.

DEBATT Folkliberalerna är ett nytt och modernt parti som lyssnar på och visar respekt för väljarna, och vi kompromissar aldrig med våra grundvärderingar.

Vår vision om skola och utbildning i Sverige tar sin utgångspunkt i att varje enskild elev är huvudmannen: inte rektorn, inte läraren, inte kommunen, inte staten och inte heller friskolans ägare – eleven är den som skolan är till för!

Alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet, och varje elev ska lämna gymnasiet med högskolebehörighet – först då är uppdraget slutfört för skolan.

Lärarna ska ha mandat, respekt och en riktigt bra lön. Lärarna ska vara så pass många per klass att de ser alla elever och kan inspirera alla elever utifrån deras respektive förutsättningar och villkor. I skolan lägger vi grunden för en lyckosam integration av nya svenskar, byggd på bekräftelse av barn och unga; bekräftelse på att man kan något, är värd något och kommer att bli en värdefull medborgare som kan bidra till det samhälle vi alla lever i.

Influenser och nya idéer välkomnas i Folkliberalernas Sverige, och människor som kommer till Sverige ska välkomnas som en tillgång, och säkerställas en bra start med en plan som inbegriper bland annat språk, samhälle, lagar, regler och förhållningssätt, arbetsmarknad, utbildning.

I Folkliberalernas Sverige år 2030 garanteras garanterar vi alla våra äldre en ålderdom som är värd att se fram emot, där omsorg går hand i hand med livskvalitet i alla de senare årens skeden.

”Förbud för fabrik att förorena luft och vatten.” En hundra år gammal liberal motion får representera en miljöpolitik som är nödvändig; inte minst av respekt för allt som är levande runt omkring oss, men också om vi ska kunna leva vidare på jorden; motionen avslutas med en punkt!

Sverige ska vara världsledande inom grön miljöteknologi och för att nå dit krävs nolltolerans mot att förorena och skada miljön, men också mer forskning och mer incitament för företag och medborgare att investera i miljövänlig teknologi. Vi kan hantera klimatkrisen och rädda vår jord. Vi kan göra det därför att vi kan, därför att vi måste, därför att vi vill och därför att det är sådan människan är när hon är som bäst – hon samlar kraft och bara gör det!

Jämställdhet är en självklarhet i Folkliberalernas Sverige. Oavsett om det gäller makt och inflytande, ekonomi och arbete, hälsa och utbildning, eller trygghet och välbefinnande, är jämställdhet något som angår och gynnar alla. I vårt Sverige kan alla individer forma sitt eget liv, utan att begränsas av föreställningar om kön. Här känner alla sig trygga, oavsett ålder, sexualitet, ursprung, funktionsvariation eller livsåskådning.

Ovan utgör bara ett axplock av viktiga frågor som Folkliberalerna tar sig an, frågor som utgör viktiga grundpelare för att bygga ett nytt livskraftigt Sverige, frågor som tillsammans med många andra utgör helheten för ett nytt Sverige med humanistiska socialliberala grundtankar som bärande fundament.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV