Glöd · Debatt

Moment 22 när fullmäktige bortser från gemensamma nämnder

Det finns en lucka i kommunallagen som snarast bör täppas till, menar tre V-politiker.

DEBATT Riksdagen beslutade 1997 att införa en möjlighet för kommuner att samverka i gemensamma nämnder. Sådan samverkan får naturligtvis inte ske hur som helst. Kommunerna måste följa de särskilda bestämmelser som finns i kommunallagen.

Det förefaller självklart att endast den gemensamma nämnden ska fatta beslut enligt det avtal och reglemente som kommunerna kommit överens om. Och att alla förändringar av samarbetsavtal och reglementet endast kan ändras efter samråd och likalydande beslut i respektive kommun.
Men så är det inte – åtminstone inte om Förvaltningsrätten i Göteborg får bestämma.

Den 1 januari 2011 bildade Karlskoga och Degerfors kommuner en gemensam nämnd för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det gjordes med hjälp av ett avtal som preciserade nämndens uppgifter, kostnadsfördelning med mera. Avtalet förnyades 2013. Även reglementet för nämnden beslutades gemensamt.

I december 2020 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga dock om neddragningar i flera gymnasieprogram. Beslut som enligt reglementet är delegerade till gymnasienämnden och som dessutom var på dagordningen för nämndens möte några dagar senare.

En av de två samverkande kommunernas fullmäktige tog helt sonika över beslutsrätten över frågor man överenskommit skulle beslutas av den gemensamma nämnden och därutöver enligt samverkansavtalet självklart borde varit föremål för förhandlingar mellan medlemskommunerna.

Och här kommer den första haken! Beslut i den gemensamma nämnden kan överklagas av kommunmedborgare i alla de samverkande kommunerna. Men om det är en kommuns fullmäktige som fattar besluten så – häpp – kan inte kommuninvånare i de andra kommunerna överklaga. Allt enligt Förvaltningsrätten i Göteborg.

Och sedan kommer den andra haken! Om det till äventyrs skulle vara så att en kommuninvånare i kommunen som fattat beslutet överklagar, vilket har hänt, så avslås även det med motiveringen att ”fullmäktige är behörigt att fatta beslut i alla frågor som berör kommunala angelägenheter”, för att citera Förvaltningsrätten i Göteborg.

Det vill säga en kommuns fullmäktige kan i praktiken ta sig rätten att besluta i frågor som i högsta grad är gemensamma angelägenheter för andra kommuner. Allt enligt Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Man kan fundera om domen hade blivit densamma om Degerfors kommunfullmäktige, som inte är värdkommun, fattat beslutet? Detta måste rimligen vara en lucka i kommunallagen som snarast bör täppas till.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV