Radar · Integritet

Mer om respekt och samtycke i sexundervisning

Sex- och samlevnadsundervisningen ska präglas mer av samtycke och respekt, i de läroplansändringar som det nu ska fattas beslut om.

Undervisningen i sex och samlevnad ska i högre grad lotsa elever i frågor kring porr, sexuella trakasserier och hedersförtryck. Eller omvänt — stärka elevernas respekt för sig själv och andra. Det är innebörden i de läroplansändringar som regeringen beslutar om.

När Skolinspektionen för några år sedan granskade sex- och samlevnadsundervisningen fann den flera svagheter: osäkra och okunniga lärare och en undervisning mer inriktad på kunskaper än värderingar och normer — alltså frågor om hur man i relationer behandlar andra. Andra myndigheter och forskare har påpekat samma sak.

– Eleverna själva säger att de vill ha mer och bättre sexualundervisning. De vill också lära sig om hur man får relationer att fungera på ett bra sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Samtycke centralt

Mot den bakgrunden beslutar nu regeringen om ändringar i läroplanerna, med syfte att grund- och gymnasieskola i högre grad ska lyfta frågor om frivillighet och samtycke.

– Det är otroligt viktigt att skapa en samtyckeskultur. Vi har en samtyckeslag sedan 2018 men vi behöver också en samtyckeskultur — en syn att sex bygger på frivillighet och ömsesidighet, säger Åsa Lindhagen.

Som en följd byter kunskapsområdet namn från sex och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer.

Pornografi ska också lyftas i undervisningen, så att eleverna kan ”utveckla ett kritiskt förhållningssätt”.

– Pornografi finns bara ett knapptryck bort i barns och ungas telefoner. Det kan vara väldigt grov våldspornografi. Jag hör om flickor som känner oro för krav på stryksex, och unga killar som känner press på att det ska gå till som i pornografin. Där måste vuxenvärlden möta upp och prata om dessa frågor, säger Åsa Lindhagen.

Hedersförtryck

En tredje del som lyfts är hedersrelaterat våld och förtryck.

– Skolan kan inte göra allt men skolan kan göra mer för att bekämpa det våldet, säger Lindhagen.

– De elever som utsätts kanske får lättare att vända sig till skolan om de märker att lärarna har kunskap.

Det är alltså svåra och laddade frågor som lärarna ska ta sig an, trots att många vittnar om osäkerhet.

– Ett viktigt steg är att sexualundervisningen sedan den 1 januari i år är obligatorisk på lärarutbildningarna. Det är jätteviktigt att lärarna är rustade och känner sig trygga med de viktiga och svåra frågorna, säger Åsa Lindhagen.

Förändringarna i läroplanerna ska gälla från och med höstterminen 2022, samtidigt som de nya kursplanerna i grundskolan börjar gälla.

Fakta: Om sexundervisning i skolan

Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning i skolan sedan 1955.
Begreppet samlevnad infördes i undervisningen under 1970-talet.
När Skolinspektionen 2017 granskade sex- och samlevnadsundervisningen fann den bland annat att ett stort behov av kompetensutveckling bland lärarna i frågor om bland annat normer, HBTQ och hedersrelaterade frågor.
Som en följd har sex- och samlevnadsundervisningen blivit obligatorisk på lärarutbildningarna.
I den kommande uppdateringen av läroplanerna kommer kunskapsområdet att kallas sexualitet, samtycke och relationer.
Källor: NE, Skolinspektionen och regeringskansliet