Radar · Miljö

Förslag: Stora utsläppare ska kunna stoppas

När Preems raffinaderi i Lysekil ville bygga ut hamnade miljörätten i fokus.

Klimatet måste få större tyngd i miljölagarna och nya verksamheter med stora utsläpp av växthusgaser ska kunna stoppas, föreslår regeringens utredning om klimaträtten.

Utredaren, Anders Danielsson, säger på en pressträff att det idag finns en stoppregel i miljöbalken som innebär att regeringen kan gå in och stoppa verksamheter som äventyrar liv och hälsa. Men klimataspekten har inte funnits med.

– Vi vill förtydliga att stoppregeln även ska kunna användas när det gäller klimat. Men jag vill understryka att det bara ska gälla nya tillstånd, säger Anders Danielsson.

Frågan var aktuell senast när regeringen beredde frågan om Preemraff skulle få bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Företaget drog dock tillbaka sin ansökan.

Göra tydligt

Utredningen lämnar nu över sitt delbetänkande om miljöbalken till regeringen. Anders Danielsson säger att klimatperspektivet inte är så tydligt som det borde vara om miljöbalken ska kunna användas som ett verktyg för att få ner utläppen av växthusgaser. Därför föreslår utredningen att klimathänsyn ska skrivas in i portalparagrafen i lagen, för att understryka vikten av klimatet.

Danielsson bedömer att förslagen i utredningen kan få stor effekt på utsläppen av klimatgaser. Men de kommer också att få konsekvenser.

– Det blir ökade kostnader för staten, mer resurser krävs till myndigheter som ska övervaka och det blir ökade kostnader för företagen och minskade skatteintäkter, säger Danielsson och syftar på att minskade utsläpp minskar intäkterna från klimatskatterna.

Utredningens uppgift är att se över all lagstiftning för att se hur lagarna fungerar ihop med arbetet att nå Sveriges klimatmål. Särskilt gäller detta miljöbalken, för att den ska kunna vara ett mer effektivt verktyg.

Når inte mål

Med dagens styrmedel kommer Sverige inte att nå klimatmålen. En av frågorna som utredningen ska svara på är om det finns lagstiftning som hindrar möjligheterna att göra det och om lagändringar behövs.

Sveriges långsiktiga klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Därefter ska negativa utsläpp nås. Det finns också flera delmål, till exempel att utsläppen från inrikes transporter – utom inrikes flyg – ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

– Miljöbalken styr otillräckligt idag, säger klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) på pressträffen.

– Vi ser nu över all relevant lagstiftning. Det är inte hållbart om inte lagen lever upp till klimatmålen, det förstår till och med ett barn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV