Radar · Mänskliga rättigheter

Barnombudsmannen: Stärk barns rättigheter i kris

Barns rättigheter i kris behöver slås vakt om på fler sätt, bedömer Barnombudsmannen efter pandemiåret 2020.

Barn löper mindre risk att drabbas av coronaviruset, men pandemin drabbar dem ändå, enligt Barnombudsmannen. Myndigheten vill se bättring för att barns rättigheter upprätthålls vid framtida kriser.

Barnkonventionen gäller även i en samhällskris, understryker barnombudsman Elisabeth Dahlin i ett förord till BO:s rapport för pandemiåret 2020. Konventionen, som skrevs in i svensk lag förra året, utgår bland annat ifrån att barnets bästa tas i beaktande vid alla åtgärder som påverkar barn.

”Beslut som har tagits för att minska smittspridningen har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Maskor har uppstått i skyddsnätet för många barn”, skriver Dahlin.

BO har dragit lärdomar av detta och föreslår tre ändringar för att barnkonventionen bättre ska kunna följas vid framtida kriser.

Barn behöver bland annat göras mer delaktiga i krisberedskapen och hållas informerade på ett anpassat vis, samtidigt som ett barnrättsperspektiv bör läggas till alla berörda lagar och strategier, argumenterar man.

Skolan spelar en central roll och bör framför allt ha ett tydligare uppdrag, fortsätter BO. Och det bör utvärderas hur barn och ungas hälsa drabbats av att möjligheterna att delta i kultur- och fritidsaktiviteter begränsats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV