Radar · Arbetskritik

Ändrade turordningsregler kan missgynna äldre

Hur länge ska vi jobba egentligen? Förändringarna i las ger upphov till frågor om äldres chanser på arbetsmarknaden.

När undantagen i turordningsreglerna enligt las blir fler kan det leda till att äldre arbetskraft sägs upp. Samtidigt visar forskning att utfallet troligen kommer att skilja sig mellan små och större företag.

Efter parternas överenskommelse om förändringar i turordningsreglerna kommer företag att kunna göra fler undantag från principen sist-in-först-ut vid behov av nedskärningar på grund av arbetsbrist. Inom lagen för anställningsskydd (las) har arbetsgivare med upp till tio anställda hittills kunnat göra undantag för två personer – dessa utökas nu till att kunna tillämpas på tre arbetstagare och gäller för alla företag oavsett antal anställda.

I en rapport från Näringspolitiskt forum undersöktes 2018  sysselsättningseffekterna av att företag med mindre än elva anställda 2001 fick möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. Där fastslås att turordningsreglerna från början infördes just för att skydda äldre arbetstagare från orättfärdiga uppsägningar, och att undantaget gällande två anställda skulle kunna inverka negativt på denna grupp. Att reglerna nu blir än generösare skapar återigen viss oro för att äldre arbetskraft ska missgynnas till förmån för yngre, något som i sin tur skulle rimma illa med tanken om höjd pensionsålder.

"Paradoxal utveckling"

– Det är helt klart så att utökade undantag från turordningsreglerna riskerar att slå mot äldre. Effekten av ett mindre starkt regelverk i las blir att man byter äldre arbetskraft mot yngre. Det är problematiskt eftersom äldre generellt har svårare att ta sig tillbaka från arbetslöshet. Det är en paradoxal utveckling där man å ena sidan vill att vi ska jobba längre men samtidigt inför lagändringar som gör det svårare, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO, till Arbetsvärlden.

Rapporten kommer emellertid inte fram till att undantaget om två personer hade en negativ inverkan äldre arbetstagare, utan de största effekterna syntes i den yngsta åldersgruppen som enligt dessa resultat fick lättare att komma in på arbetsmarknaden. 

Storleken spelar roll

En annan studie som specifikt undersökte de svenska turordningsreglernas effekt på äldre arbetstagare gjordes 2018 och använde matchade data över arbetsgivare och arbetstagare i  Sverige och Finland. Sverige har mer restriktiva turordningsregler och detta tycktes leda till att något färre äldre arbetstagare fick avsked vid arbetsbrist. I rapporten från Näringspolitiskt forum invänder man dock att den här undersökningen gjordes bland storföretag som generellt sett har mindre problem än småföretag med anställningsskyddets utformning. Till exempel kan de kringgå turordningsreglerna genom förhandlingar med arbetstagarorganisationer eller genom att använda inhyrd personal. 

Enligt Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, kommer förändringen i undantagsreglerna ha mindre effekt i små företag, och äldre behöver inte drabbas mer än andra.

– Större företag har inte upplevt las som något problem, det är småföretagen och medelstora företag som upplevt att de behöver större flexibilitet, säger Sven-Olov Daunfeldt till Arbetsvärlden.