Radar · Miljö

Träd lika viktiga som blommor för bina: ”Är väldigt beroende”

Träd är minst lika viktiga för pollinerande insekter som marklevande blommor.

Träd är minst lika viktiga för bins överlevnad som marklevande blommor. Ett av träden sticker ut och har visat sig vara något av en favorit bland bina.

Att pollinerande insekter behöver blommor rika på pollen och nektar, känner nog de flesta till. Men träd är minst lika viktiga. Åtminstone för det röda murarbiet, som forskare vid Lunds universitet har studerat. För ju fler träd som finns i området, desto fler bin.

– Till skillnad från det vanliga honungsbiet, är det röda murarbiet ett solitärt vildbi. Den producerar ingen honung och den lever inte i kolonier, säger Johanna Yourstone, doktorand vid den biologiska institutionen vid Lunds universitet.

I Sverige finns cirka 300 arter av olika vildbin, av vilka ett 40-tal arter är humlor. Gemensamt för dem alla är att de behöver sockerrik nektar och pollen som ger proteiner från blommande växter.

Tidigt aktiv

I den aktuella forskningen, som presenteras i tidskriften Biological Conservation, har forskarna försökt ta reda på vilka livsmiljöer som gynnar fortplantningen av ett av dem: det röda murarbiet, som är ett vanligt bi i södra Sverige och som framför allt är aktivt tidigt på våren.

– Det visar sig att detta bi, och antagligen även andra, är väldigt beroende av att det finns träd i närheten, och då framför allt ek. De har en väldigt stark preferens för ekpollen och i andra hand för pollen från lönn, säger Johanna Yourstone.

Varför just ek är så populärt, är dock fortfarande något av ett mysterium.

– Sandbin föredrar också ek. Tidigare studier har visat att ekpollen innehåller lika mycket näringsämnen och att larverna växer lika bra av andra pollen, så vi vet faktiskt inte varför just ek är så poppis. Vi kan gissa, men det blir bara spekulationer, säger Johanna Yourstone.

Spara träd

En orsak till varför träd generellt är så viktiga för bin och andra pollinerande insekter är att träd bildar som tredimensionell struktur, till skillnad från ett mer tvådimensionellt fält med blommor.

– Det finns massvis av blommor, alla väldigt nära varandra. Dessutom utgör träden bomiljöer för vildbina, säger Johanna Yourstone.

För att förbättra oddsen för dessa insekter finns det en hel del som vanliga trädgårdsodlare kan göra, berättar hon.

– När man planerar sin trädgård kan man ha växter som blommar hela säsongen. Fruktträd är bra, framför allt för humlor. Växter fyllda med blomblad, som vissa rosor, är inte så bra, men kryddväxter är det. Man kan också ta fröer från arter i sitt närområde, om man hittar något vackert i ett dike eller så, och odla. Därutöver bör man spara så många träd som möjligt.

Fakta: Tama och vilda bin

Bin tillhör en så kallad överfamilj i insektsordningen steklar.
Det finns sammanlagt 20 000 olika arter, av vilka cirka 300 lever i Sverige.
Alla arter, såväl fullbildade som larver, lever av nektar och pollen. Bin är viktiga pollinatörer. Många blommor är helt anpassade till att pollineras med hjälp av bin.
I Sverige finns även honungsbin som alla tillhör en och samma art. Dessa bin räknas som tama, medan de andra är vilda. Till skillnad från honungsbin, som bildar stora kolonier som övervintrar i kuporna, lever de flesta andra som solitärer.
Källa: Nationalencyklopedin