Radar · Morgonkollen

Oro för fler polisingripanden mot barn

Ett förslag om ökade möjligheter till tvångsmedel mot barn väcker oro.
Polisen har föreslagits få ökad rätt att bland annat kroppsvisitera barn under 15 år i jakt på vapen. Förslagets effekter väcker oro på flera håll.

I sitt remissyttrande avstyrker Justitiekanslern (JK) utredningsförslaget som kom i höstas. JK tycker att det är tveksamt om det står i rimlig proportion till vad som kan uppnås när det gäller brottsbekämpning.

Sveriges Advokatsamfund anser att förslaget inte är förenligt med Barnkonventionen.

Regeringens utredare bedömde när förslaget presenterades att det avsevärt skulle minska kriminellas intresse för att dra in barn i brottslig verksamhet, framförallt för att förvara vapen.

Husrannsakan, beslag och kroppsvisitation, så kallade tvångsmedel, kan i dag utföras mot barn under 15 år som är misstänkta för brott endast om det finns ”särskilda skäl”. Med det brukar menas ett allvarligt brott med minst ett års fängelse i straffskalan eller omfattande brottslighet.

Tvångsmedel oftare?

Utredningsförslaget innebär att husrannsakan, kroppsvisitation och beslag ska kunna göras även utan särskilda skäl om ”det finns särskild anledning att anta att den unge utnyttjas av annan i brottslig verksamhet”.

Göteborgs tingsrätt avstyrker den föreslagna lagändringen och varnar för att den riskerar att öppna för en vidsträckt tillämpning av tvångsmedel mot barn.

Flera andra remissinstanser anser att det behövs mer analys av vilka effekter förslaget kan få, till exempel Justitieombudsmannen (JO).

Åklagarmyndigheten påpekar att det skulle kunna öppna för att tvångsmedel mot barn används i ökad utsträckning även vid mindre allvarliga brott.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ställer sig frågande till behovet av en lagändring om det främsta syftet med förslaget är att söka efter vapen och sprängmedel. Misstänkt vapenbrott uppfyller redan dagens krav på ”särskilda skäl” för att använda till exempel kroppsvisitation eller husrannsakan mot barn under 15 år.

Är positiv

Barnombudsmannen är däremot positiv till förslaget och menar att det viktigaste är att se till att barn inte utnyttjas av andra i kriminell verksamhet. Även flera kommuner är positiva, liksom polisen. Ett par domstolar har inga invändningar.

Polisen välkomnar också andra förslag som utredningen lagt fram. De handlar om att ge polisen ökad möjlighet att göra husrannsakan i brottsförebyggande syfte, för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

I dag är husrannsakan i brottsförebyggande syfte begränsad till främst fordon och båtar. Det nya förslaget innebär att den möjligheten utökas till gemen­samt tillgängliga utrymmen, som trapp­upp­gångar, källarkorri­dorer och tvättstugor i eller i anslutning till fler­bostads­­hus.

Däremot föreslår utredaren inte att polisen ska få göra husrannsakan i privatbostäder utan misstanke om brott. En sådan möjlighet finns på polisens önskelista.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV