Radar · Inrikes

Studie: Kvinnor har huvudansvar över hushållsarbete trots sjukskrivning

Kvinnor som är sjukskrivna i stressrelaterade symtom tar ofta på sig skulden för att de blivit sjuka, enligt en ny studie.

Kvinnor som är sjukskrivna på grund av stress har ofta huvudansvaret över både hushållsarbete och familj under tiden de är hemma, vilket försvårar återhämtningen och återgången i arbete, enligt en ny svensk studie, rapporterar facktidningen Arbetsliv.

Det är professor Gunnar Bergström på högskolan i Gävle som tillsammans med forskarna Lotta Nybergh på Karolinska institutet och Therese Hellman vid Uppsala universitet som har intervjuat kvinnor och män som var sjukskrivna på grund av stress, depression eller ångest. Syftet med studien var att ta reda på hur personerna upplevde vägen tillbaka till arbete, både vad gäller hinder och möjligheter samt om man kunde finna några skillnader mellan kvinnor och män.

Resultatet visar att kvinnor som är hemma på grund av sjukskrivning ofta känner att de har huvudansvar över hushållsarbete och familj. För en del kvinnor ökade till och med hemarbetet under perioden de var hemma och några kände att de tillskrevs rollen som ”släktens sambandscentral” med argumentet att de ändå var hemma och ”lediga”.

Ett gemensamt drag hos de intervjuade kvinnorna var att de tog på sig skulden för att de blivit sjuka och tänkte att de var ensamma om att inte klara av den arbetsmiljö som lett till deras sjukskrivning. En del drog slutsatsen att det handlade om ett val mellan att acceptera den rådande arbetsmiljön eller byta jobb.

Fick mer stöd hemma

Bland männen däremot var det vanligare att försöka få gehör för arbetssituationen och föreslå förändringar för en bättre arbetsmiljö. De hade lättare att se strukturella problem på arbetsplatsen. Även om många upplevde det som svårt och kände sig uppgivna när de inte fick gehör, upplevde männen generellt att de fick både emotionellt och praktiskt stöd hemma, vilket i sin tur underlättade återhämtningen och återgången i arbete. För kvinnorna var den processen ofta svårare då de behövde ta sig ur den roll och det ansvar som tillskrivits dem i samband med deras sjukskrivning.

– Det är en gradvis process som handlar om att själv förstå och sen kommunicera till andra att man vill ha en förändring. Men ett konkret råd som vi vill ge är att ta med sin partner på besöket hos psykologen. En kvinna som hade gjort det beskrev det som vändpunkten för hela rehabiliteringen. Genom att göra det ökade förståelsen för hur situationen hemma påverkar den egna hälsan, säger Lotta Nybergh till Arbetsliv.

Något annat som framkom i intervjuer med kvinnor inom vårdyrken var den konflikt som uppstod mellan att känna empati för patienter och brukare och samtidigt inte låta känslorna ta över en.

– Våra intervjuer visade att kvinnor i vårdyrken ofta fått rådet att låta saker rinna av som ”vatten på en gås” när de kom hem. Det rådet upplevde de som svårt att följa. Det vore intressant med en fortsatt diskussion kring hur man kan få till en bra balans här, säger Lotta Nybergh.