Glöd · Debatt

”Med effektivare teknik behöver vi ingen kärnkraft”

Ett kärnkraftsreaktorbygge i Sovjetunionen 1982, fyra år före olyckan i Tjernobyl.

Det är inte sant att det är elbrist i Sverige. Däremot är de metoder som används för att flytta elektriciteten från producent till konsument föråldrade och otillräckliga. Med ny infrastruktur behövs inte kärnkraften för att ersätta de fossila bränslena, skriver Valdi Ivancic, Nick Ohlsson och James Brocka från Socialliberalerna.

DEBATT Riksdagspartierna undanhåller medborgarna sanningen när de betonar att det råder elbrist i Sverige. Faktum är att stora delar av dagens kärnkraft redan skulle kunna vara tagen ur drift och ersatt av vindkraft, solkraft och övriga alternativ. (Källa: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins rapport från 2016.) 

Bristerna som noteras med att förflytta el från producent till konsument orsakas av otillräckliga installationer för att upprätthålla svängmassa/tröghet.* Det saknas även lokala distributionsnät för att leda elen vidare från nätstation till privatperson och företag. 

Utvecklingen mot nya sätt att producera el i icke synkront roterande anläggningar innebär att metoder och teknik som hittills används för att upprätthålla säkerhet och stabilitet i balansering och överföring i elsystemet behöver utökas. Detta förväntas ske i växande omfattning i takt med utbyggnaden av förnybar elproduktion och med utfasningen av produktion som baseras på synkronmaskinteknik. På dessa stationer kan man sedan,med hjälp av modern strömriktarteknik lösa kompensationskrav. 

All denna nya teknik för miljövänlig elproduktion innebär givetvis en investering som nätägarna, i dag, är motvilliga att göra utan vidare garantier för återbäring och fortsatt vinst.

Sveriges elnät är sedan 1902 uppdelat i ett antal så kallade koncessionsområden. Inom ett koncessionsområde har ett företag monopol på elnätet. Nätföretaget äger detta elnät och styr därmed även dess vidare utveckling. Inom sitt koncessionsområde kan nätföretaget bygga ut efter eget behag. Ett utbyggt lokalnät, regionnät och transmissions-nät kan däremot ta 15 år att ställa i ordning om det vill sig illa. Det tålamodet har inte något bolag som vill etablera sig i ett nytt område.

För att vidare utbyggnad av hållbar och förnybar energiproduktion kan ske med minsta möjliga risk för störningar i det befintliga elnätet behöver Sverige förstärka infrastrukturen; inte bygga nya kärnkraftverk!

Socialliberalerna är ett klimat- och miljövänligt parti och vill konvertera kärnkraft till andra hållbara och förnybara energikällor och därmed säkra medborgarna en pålitlig energiförsörjning utan riskfylld och oöverskådlig sluthantering av uttjänt material. 

Socialliberalerna vill, så fort vi har mandat att agera, se över behoven för de kommande 20 åren och anslå utökade garantimedel så att man kan korta ner tiden för projektering och se erforderliga anläggningar bli uppförda.

* Fysiskt utgörs svängmassan av tröghetsmomentet i de roterande massorna hos de tillkopplade kraftverkens synkrona generatorer och turbiner. De har en mekanisk tröghet mot förändringar i rotationshastighet och kan därmed inte accelereras eller bromsas in hur snabbt som helst. Eftersom generatorerna är synkront kopplade till nätet översätts det till en tröghet i själva nätfrekvensen.