Radar · Miljö

Bara tre partier tror att Sverige når klimatmål

Nettonollutsläpp 2045? Partierna i Sveriges riksdag är inte eniga om chanserna att nå klimatmålen.

En enkät som SVT skickat ut till riksdagspartierna visar att endast S, C och L tror att delmålet om minskade utsläpp till 2030 och målet om nettonollutsläpp 2045 kommer att nås.

Med Cop 26 runt hörnet uppvisar partierna i riksdagen måttlig hoppfullhet gällande realiseringen av de uppställda klimatmålen. Enligt det mål som riksdagen satte 2017 ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, med ett delmål satt till 2030 då utsläppen från bland annat transporter, bostäder och jordbruk ska vara minst 63 procent lägre än år 1990.

När SVT i en enkät ställde frågan ”tror ni att Sverige kommer att nå etappmålet 2030 och målet om nollutsläpp 2045?” svarade knappt hälften av partierna ja, närmare bestämt S, C och L.

”Vi är fast övertygade om att uppfylla Parisavtalets mål om maximal ökning av den globala temperaturen med 1,5 grader. Det kräver dock omedelbara åtgärder även i andra länder med stora utsläpp”, anser Socialdemokraterna, medan deras allierade C och L tror att målen kan nås förutsatt att den rådande politiken läggs om.

Kritik mot regeringens klimatpolitik

”Det stora hotet mot att nå målen är paradoxalt nog regeringens egen politik”, skriver Liberalerna i sitt svar.

V:s prognos för huruvida målen kommer uppnås sticker ut som den mest pessimistiska.

”Inte i regeringens nuvarande takt. Det krävs genomgripande samhällssatsningar från staten och skarpare målsättningar och styrmedel”, lyder Vänsterpartiets svar.

M, MP, KD och SD svarar att de är tveksamma till om målen kommer att uppnås på utsatt tid.

Olika syn på Sveriges betydelse globalt

På enkätens andra fråga, om det spelar någon roll ifall Sverige lyckas nå utsläppsmålen, svarar samtliga partier ja utom KD och SD.

Kristdemokraterna tvivlar på att Sveriges insats har någon betydelse globalt så länge inte Kina vänder sin utveckling, och inte heller SD tror att minskade utsläpp från Sverige har någon märkbar effekt i ett globalt perspektiv.

Miljöpartiet å sin sida menar att Sverige kan ta på sig rollen som föregångare i klimatomställningen, ett argument som även S och C, och L lägger fram.

Läs mer: 

Utebliven bränsleskatt kan sänka klimatmål

Ny forskning: Sverige missar Parisavtalet