Radar · Politik

Stärkt skydd mot våld i nära relationer

Regeringen har fattat beslut om stärkt skydd mot våld och kränkningar i nära relationer.

Idag fattade regeringen beslut om en proposition som ska stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer. Höjda straff och ändringar i villkoren för kontaktförbud är några av de åtgärder som föreslås.

Efter ett flertal uppmärksammande fall av mäns våld mot kvinnor tog  regeringen i våras fram ett åtgärdspaket för att angripa problemet. Efter att ha varit på lagrådsremiss fattade regeringen idag beslut om en proposition -där föreslås bland annat att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år, samt att straffet för över­trädelser av kontakt­förbud ska skärpas.

– Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som aldrig ska accepteras, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Generösare behovsbedömning

Beslut har också fattats om huruvida ett utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om elektro­nisk över­vakning i form av så kallad fotboja. I dag kan ett utvidgat kontaktförbud endast förenas med villkor om elektronisk övervakning om det tidigare har skett en överträdelse av ett kontaktförbud. Regeringen slår nu fast att behovet av skydd måste bedömas utifrån hotbilden mot skyddspersonen i det enskilda fallet, och föreslår därför att beslut om utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med villkor om  övervakning oavsett om en tidigare överträdelse av förbudet har skett eller inte.

Regeringen föreslår även att det så kallade väsentlighetskravet för sådana kontaktförbud som rör gemensam bostad ska tas bort.

–  Om skyddspersonens skäl för ett kontaktförbud för en gemensam bostad väger tyngre än motpartens skäl, så bör ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden meddelas, sa Morgan Johansson till pressen i våras när förslagen först lades fram.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.