Radar · Miljö

Kampanj från Naturskyddsföreningen varnar för att skogen tystnar

Naturskyddsföreningen menar att de svenska skogarna tystnar allt mer och ersätts av planteringar.

Med kampanjen ”Tyst skog” hoppas Naturskyddsföreningens att uppmärksamma att den biologiska mångfalden i skogen är i akut kris.

Naturskyddsföreningen går i sin nya kampanj till hård attack mot den svenska skogspolitiken de menar lett till att den biologiska mångfalden i skogen hamnat i en akut kris, en utarmning av den biologiska mångfalden i de svenska skogarna.

– Vi anser att den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden. Och det är bråttom. Det är dags att lyfta blicken och ta fram en politik som säkerställer att skogens alla värden tas tillvara. Vi hoppas att vår kampanj öppnar ögonen hos allmänhet och beslutsfattare, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen menar att den allt högre pressen på skogens tillgångar medför att de biologiskt rika skogar ersätts av artfattiga skogsplanteringar vilket lett till en akut kris för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna.

Natursidan uppger att sedan 1950 har ungefär 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och omvandlats till produktionsskogar och det är inga små kalhyggen som skapas. Enligt DN har en sjättedel av den skog som avverkades 2019 orsakade hyggen större än 20 hektar.

De krav Naturskyddsföreningen kräver i sin kampanj:

1. Kasta inte ovärderlig kunskap om nyckelbiotoperna i papperskorgen och säkerställ ersättningar till privata skogsägare med skyddsvärda skogar.
2. Ta beslut om skogsbruk och skydd av skog på rätt grunder – inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.
3. Bevara Sveriges Amazonas – säkerställ skyddet av våra fjällnära naturskogar.
4. Låt statens skogar visa vägen – reformera Sveaskog, sänk kravet på avkastning och använd statens skogar för att nå miljömålen.

Här kan skriva under för kampanjen ”Tyst skog

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV