Radar · Integritet

Förbud mot sexköp – inget vanligt krav i resepolicyer

Helena Myrman, projektledare på Schyst resande.

Medan företag ofta tar hänsyn till klimatpåverkan i sin resepolicy ställer få krav på till exempel alkoholrestriktioner och förbud mot sexköp. ”Vår rekommendation är att det ska finnas med i resepolicyn för att göra det tydligt för anställda vad som gäller på tjänsteresan”, säger Helena Myrman, Schyst resande.

Nätverket Schyst resande gjorde i december 2020 en enkätundersökning av resepolicyer, eller riktlinjer, hos 27 stora och mellanstora företag. Bolagen är inom branscherna industri, kläd-, sko- och sportföretag och bygg.

26 av företagen uppgav att deras resepolicyer innehåller restriktioner för fossildrivna färdsätt men endast två ställde krav på arbetsvillkor, nyttjande av alkohol och förbud mot sexköp. Volvo Cars svarade att samtliga punkter omfattas av företagets resepolicy.

– De flesta företag missar den sociala hållbarheten. En del uppgav att de reglerar social hållbarhet i andra policys eller dokument men vår poäng är att det även ska finnas med i resepolicyn, så att allt samlas i ett och samma dokument, säger Helena Myrman, projektledare på Schyst resande.

En majoritet uppgav att sociala krav regleras i andra policyer, enligt henne.

– Det handlar om tydlighet, att göra det enkelt för de anställda att veta vilka regler som gäller för tjänsteresor och se till att det inte faller mellan stolarna, säger hon.

Varför finns sociala krav till exempel sexköp ofta inte med i resepolicyn?

– Jag tror att det handlar om att många företag tänker att ”det här händer inte hos oss” men tyvärr visar statistik att sexköp sker just på arbetsresor.

En av organisationerna som ingår i Schyst resande är Real stars, som arbetar mot trafficking. Real stars hänvisar till forskningsstudien Prostitution i Norden och att 71 procent av svenskars sexköp sker utomlands, antingen på semester (44 procent), i samband med arbets- eller tjänsteresa (20 procent) eller vid bosättning i annat land (7 procent).

Vad är det mest uppseendeväckande med rapporten?

– Att många missar att inkludera sociala krav, som rimliga arbetsvillkor, alkoholrestriktioner och förbud mot sexköp. Positivt är dock att många företag är bra på att lyfta klimathänsyn i samband med i resepolicyn. Många uppger också att de håller på med en översyn av förtagets tjänsteresande och resepolicy.

I rapporten Så får vi ett hållbart resande pekas på tre aspekter till att tjänsteresande har kommit mer i fokus: Ökat allmänt klimatengagemang, nya juridiska aspekter på hållbart tjänsteresande och kraftigt minskat resande på grund av pandemin.

Nätverket beskriver syftet med rapporten att ”undersöka om regelverket kring tjänsteresor bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling”.

– Tjänsteresan bör utgöra en viktig del av hållbarhetsarbetet. Till exempel genom att hållbarhetsansvarig medverkar i utformandet av resepolicyn och att tjänsteresorna får en självklar del i den årliga hållbarhetsredovisningen.