Radar · Miljö

Rapport: Farliga kemikalier i barnmiljöer

Produkter i miljöer som särskilt utformats för barn, till exempel lekland, är i fokus i Kemikalieinspektionens nya granskning.

På lekplatser, lekland och förskolor finns fallskydd och lekutrustning som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. I en ny granskning hittades förbjudna halter av ämnen i var tionde undersökt produkt.

Det är ingen akut fara för barnen, men de farliga ämnena ska bort från barnens offentliga miljöer, är Kemikalieinspektionens budskap efter genomgången.

– Det här är ingenting som är akut farligt för barnen. Vi tycker absolut att man ska leka på lekplatser, men det är viktigt att vi minskar barns exponering för sådana här ämnen överallt där vi kan, säger inspektör Margareta Daho till TT.

Totalt 90 produkter från 29 olika företag har undersökts, samtliga avsedda för barnmiljöer, till exempel fallskyddsplattor, lek- och gymnastikutrustning, lek- och vilomadrasser, gungor och bollar.

Återvunna bildäck

En tiondel av de granskade produkterna innehöll ämnen som kallas PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Dessa innehåller cancerframkallande ämnen och har troligen hamnat i barnprodukterna genom att återvunna gamla bildäck använts vid framställningen.

”I dagsläget kan det innebära en risk att köpa in varor avsedda för barn, om de baseras på återanvända bildäck”, skriver Kemikalieinspektionen i rapporten.

Även flamskyddsmedlet TCPP hittades i en tiondel av produkterna, men i de flesta av dem i mycket låga halter.

Inga gränsvärden

Det finns misstankar om att också detta ämne är cancerframkallande och för leksaker finns gränsvärden som inte får överskridas, men till exempel mjuka väggar i ett lekland omfattas inte av begränsningen.

Margareta Daho ser granskningen som ett sätt att göra företagen medvetna om miljö- och hälsofarliga ämnen.

– Vi har redan fått veta att en del företag har tagit fram alternativ. Det behövdes kunskap om att det fanns ett problem och nu har de tagit tag i det.

Fakta: Barnen är särskilt sårbara

• Barnen är känsligare för hälsofarliga ämnen eftersom de har mindre kroppsvolym och hög ämnesomsättning. Barn kommer mer i närkontakt med omgivningen eftersom de stoppar saker i munnen och kan få sig damm där ämnen ansamlats. Barn kan vara särskilt sårbara i vissa utvecklingsfaser.
• Några ämnen som återfanns i undersökningen var:
• PAH:er: Polycykliska aromatiska kolväten. Ämnesgruppen innehåller många cancerframkallande ämnen.
• TCPP: Ett flamskyddsmedel. Också detta ämne misstänks vara cancerframkallande.
• ADCA: Ett jäsmedel som används i gummi och plastindustrin och kan finnas i skummade plaster. Detta kan orsaka allergi- eller astmasymtom.
Källa: Kemikalieinspektionen