Radar · Inrikes

Larmrapport: Så hotas lärare av föräldrar – många vill inte jobba kvar

Lärarförbundet kräver att både huvudmän och regering vidtar åtgärder för att motverka att lärare utsätts för trakasserier och hot från vårdnadshavare.

”Helt oacceptabelt beteende”. Det säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand med anledning av en ny undersökning som visar hur lärare på olika sätt hotas och trakasseras av vårdnadshavare.

Lärarförbundet har i en ny undersökning ställt frågor om hur stor andel av svenska lärare som har blivit trakasserade och hotade av vårdnadshavare, och hur det har tagit sig i uttryck.

Resultatet: En fjärdedel av högstadielärarna har under de två senaste åren blivit utsatta för verbalt våld från vårdnadshavare. För gymnasielärarna rör det sig om en femtedel.

Det handlar bland annat om grova ord, påhopp i sociala medier, hot om att kontakta chefer eller att hänga ut vederbörande i sociala medier, eller hot om våld.

En lärare berättar hur denne har blivit påhoppad i föräldragrupper på Facebook:

”Har fått höra att jag är inkompetent och borde entledigas, förälder har spelat in telefonsamtal och skickat till mina chefer”, skriver läraren.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, förklarar att missnöjet ofta bottnar i samma saker.

– Inte sällan har det att göra med missnöje kring betygssättning eller bristen på insatser – insatser som lärarna kanske också tycker behövs, men det är inte på något sätt lärarnas ansvar om det inte finns resurser, säger hon till tidningen Läraren.

Många funderar på att sluta

Undersökningen slår vidare fast att vårdnadshavarnas agerande får en rad negativa konsekvenser, framförallt sett till högstadiet där läget är som värst. Där funderar 16 procent av lärarna på att sluta och byta yrkesbana. Över dubbelt så många, 34 procent, upplever att både studiero och undervisning påverkas negativt. Utöver det menar 29 procent att det verbala våldet är en stressfaktor.

Lärarförbundet kräver nu att åtgärder vidtas.

– Kommunerna och de fristående skolorna måste ta sitt ansvar och markera för vårdnadshavare vad som gäller, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon fortsätter:

– Det är ett helt oacceptabelt beteende och jag känner till många rektorer som tvingats upprätta särskilda rutiner för hur vårdnadshavare får kontakta skolorna. De förbjuds ta direktkontakt med enskilda lärare. Helt enkelt för att för många vårdnadshavare inte beter sig.

Framförallt pekar Lärarförbundet på vikten av det förebyggande arbetet och att man fångar upp och hanterar incidenter så att de inte inträffar igen. Man vill även se att problemet plockas upp på riksplanet.

– Det kräver nationella beslut som framför allt säkerställer finansiering så att det finns resurser för att arbeta mot hot och våld, säger Johanna Jaara Åstrand.

Undersökningen har genomförts av Kantar-Sifo på uppdrag från Lärarförbundet. Den grundar sig på svar från 480 lärare inom grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Fakta: Lärarförbundets krav

Till huvudmännen:
* Ta ett större ansvar i arbetet mot hot och våld – huvudmannen är alltid ansvarig för arbetsmiljön.
* Nolltolerans mot hot och våld i skolan.
* Politiker och huvudmän ska årligen följa upp arbetsmiljöarbetet kring hot och våld. Åtgärder ska vidtas när det krävs.
* Bättre stöd och tillräckliga resurser till skolledarna.
* Förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet mot hot och våld.
* Bättre samverkan i arbetsmiljöarbetet.
* Skapa rutiner för avstängningar och omplaceringar av elever, hantering av tillbud, samarbete med polis och socialtjänst. 
* Erbjud mer utbildning, handledning och stöd. 
* Tillbud ska anmälas och utredas av arbetsgivaren. 
* Utsatta lärare och skolledare måste få starkt stöd. 
* Satsa på stödfunktioner och fler vuxna i skolan. 
* Se till att elevhälsan är väl utbyggd. 
* Ge lärare tid för att planera och utveckla undervisningen.
Till regeringen:
* Skärpta straff för våld mot lärare, yrket är samhällsviktigt.
* Skollagens kapitel 5 Trygghet och studiero behöver omarbetas för att förtydliga lärares ansvar och befogenheter. 
* Lärares tillsynsplikt behöver definieras i lag.
* Tillsynsplikten anses följa indirekt av föräldrabalken och delvis av brottsbalken, samt ur domstolspraxis, vilket är otillräckligt och för otydligt.
* Förtydliga vad som är kränkande behandling
* Barn- och elevombudet, BEO, ska inte kunna ingripa då elever själva orsakat den händelse som utreds.
* Rektorer ska få mer utbildning om att leda arbete mot hot och våld.
Källa: Lärarförbundet, Läraren

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV