Glöd · Debatt

Framtidens mineralpolitik  

Järnrik malm från Kringelgruvan i Hälsingland.

DEBATT Idag (18/3) debatterar riksdagen Sveriges mineralpolitik. Stort fokus kommer att läggas på så kallade innovationskritiska metaller som är centrala för den gröna omställningen och behövs vid tillverkning av såväl elbilar som vindkraftverk. Medan de borgerliga partierna pratar sig varma om Sveriges nästan tusenåriga historia av gruvdrift anser Miljöpartiet att minerallagen måste lyftas in i framtiden. För vad finns i svensk gruvhistoria? Undanträngda samer, förorenade vatten och gruvbolag som gått i konkurs så att staten tvingats gå in och städa upp med skattebetalarnas pengar.

Förra veckan tillsatte regeringen en utredning för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler från återvinning och gruvverksamhet. Utredaren ska föreslå ändrade regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan. Utredaren ska också lämna förslag på hur en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del. Miljöpartiet hoppas att det kan leda till en förändring i en hållbar riktning.

I första hand behöver framtidens mineralpolitik genomsyras av minskad konsumtion. Redan idag erbjuder allt fler företag tjänster för att hyra, återbruka och reparera prylar istället för att sälja nytt. Den här cirkulära ekonomin måste öka snabbt. Miljöpartiet vill se utökade satsningar på innovationer och cirkulära affärsmodeller.

I andra hand måste metallåtervinningen öka kraftigt. Metall kan användas om och om igen i all oändlighet utan att tappa i kvalitet. För detta behövs forskning och teknikutveckling, men också lagstiftning och incitament som investeringsbidrag som kan skynda på och främja processen.

I tredje hand är ny gruvverksamhet aktuell. Sverige importerar idag i princip alla innovationskritiska metaller. Miljöpartiet utesluter därför inte ny gruvverksamhet, men då måste det finnas ett fullgott miljöskydd, respekt för urfolket samerna och fokus på en långsiktigt hållbar markanvändning. För Miljöpartiet är det också centralt att gruvbolagen tar sitt ekonomiska ansvar och lämnar tillräckliga ekonomiska säkerheter. På så sätt säkerställs att oseriösa företag gallras bort och att efterbehandlingen bekostas av gruvbolagen.

Till sist vill Miljöpartiet lyfta de bolag som ligger i framkant. Välkända gruvbolag i Sverige satsar både på återvinning, och på att elektrifiera mineralnäringen för att fasa ut fossil drift. Mineralbranschen arbetar också med ett system för spårbarhet av metaller, för att se till att de är etiskt och hållbart framställda. Det här driver utvecklingen i rätt riktning.

Grunden för Miljöpartiets politik är tre solidariteter. Solidaritet med kommande generationer, med djur, natur och ekosystem och med all världens människor. Vi kan inte säga nej till brytning i Sverige och lämpa över ansvaret på länder med dåligt miljöskydd och som kränker mänskliga rättigheter. Men det är inte en ursäkt för att kränka vårt eget urfolk eller tillåta att föroreningar tar sig ut i grundvattnet. Med ett starkt fokus på cirkularitet och respekt för människa och miljö tar vi Sverige in i en grön framtid.

Amanda Palmstierna, riksdagsledamot, mineralpoltitisk talesperson (MP)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV