Zoom

Opposition kräver ny ANDTS-strategi – regeringen svarar med en narkotikautredning efter sommaren

”Vi har lagt 30 förslag, bland annat att det behövs en kartläggning av hur missbruket ser ut, för i dag vet vi inte hur många som har ett tungt missbruk och som behöver behandling, samt ett nationellt kunskapscentrum för ANDTS prevention, som vi även fick majoritet för”, säger riksdagsledamoten Pia Steensland (KD).

I veckan röstade riksdagen nej till regeringens förslag till ANDTS-strategi med mål för svensk missbrukspolitik. ”Strategin var alldeles för otydlig och saknade konkreta insatser”, säger riksdagsledamoten Pia Steensland (KD).

Att riksdagen röstade nej till regeringens ANDTS-strategi kom inte som en överraskning. I förra veckan sa socialutskottet nej till strategin som omfattar politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar. Regeringen röstade för men övriga sex partier krävde en ”reviderad och förbättrad ANDTS-strategi” för 2021–2025.

Socialutskottets ledamot Pia Steensland (KD) säger att en strategi inte bara ska ange visioner utan även svara på hur de ska nås.

– Strategin var alldeles för otydlig och saknade konkreta insatser, och det politiska ledarskap som behövs, för att Sverige ska kunna arbeta aktivt med att minska mänskligt lidande och hantera de stora problem som är kopplade till alla beroenden, säger hon.

S: Regeringens strategi ”oerhört viktig”

Vid riksdagsdebatten kallade riksdagsledamoten Yasmine Bladelius (S) regeringens strategi för ”oerhört viktig”.

– Jag tycker att det är beklagligt att en majoritet i socialutskottet väljer att rösta ned denna viktiga strategi för att markera att man inte är nöjd eller politiskt överens i vissa sakfrågor, säger Yasmine Bladelius.

Hon säger att oppositionen inte ”lyckats enas kring något av sina tillägg. Man röstar alltså ned strategin helt destruktivt och på helt olika grund”.

Men socialutskottet skrev i ett tillkännagivande till riksdagen att den föreslagna strategin saknar tydlighet gällande regeringens prioriteringar och Pia Steensland lyfter fram att den innehåller många ”vaga formuleringar” om att regeringen ”ska överväga” att genomföra olika insatser.

– Vi menar att det hade varit ett svek mot alla de som far illa av sitt eget och andras andras missbruk av de här produkterna att släppa igenom en strategi bara för att ha en strategi, vi behöver ha en bra strategi, säger Pia Steensland.

KD: ”Nu viktigt att växla upp arbetet"

Socialutskottet gav också ytterligare förslag till regeringen; att i ANDTS-strategin ta hänsyn till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar, att uppdra åt Socialstyrelsen att dels klargöra gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar, dels genomföra kartläggningar i syfte att förbättra beroendevården samt att regeringen ska utreda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

– Prevention ska vara evidensbaserad för att vara så effektiv som möjligt i det förebyggande arbetet. De som jobbar med problemet behöver veta vilka metoder som fungerar, vi menar att kompetens ska vara ledande, säger Pia Steensland.

Den förra ANDT-strategin gick ut vid årsskiftet och enligt KD-ledamoten är det angeläget att få en strategi på plats.

– Vi och de andra partierna har lämnat en rad inspel och ledande forskare på området har erbjudit sig att bidra med sin expertis. Nu är det viktigt att växla upp arbetet, så att Sverige får en bra strategi i arbetet mot beroende. Jag räknar med att regeringen vill få en strategi på plats så snabbt som möjligt, säger Pia Steensland.

Kriminalisering ska inte utvärderas

För drygt ett år sedan uppmanades regeringen att tillsätta en utredning för att utvärdera narkotikapolitiken. På dagen för riksdagsdebatten gick socialminister Lena Hallengren (S) ut i Svenska dagbladet med att en utredning av narkotikapolitiken ska tillsättas efter sommaren.

En omdiskuterad del handlar om narkotikastrafflagen och enligt Lena Hallengren ska utredningen inte att utvärdera kriminaliseringen av eget bruk, som har varit svensk lag sedan 1988.

– Vi vill att påföljderna ska vara så effektiva som möjligt, att de som fastnar i ett missbruk ska ta sig ur det oavsett om det föreligger ett brott eller inte. Så straffen i sig ingår inte, men hur påföljderna fungerar, säger hon till tidningen.

Något som riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C) har varit kritisk mot.

– Hundratals ungdomar dör på grund av narkotika varje år. Nu har ett enigt socialutskott i all ödmjukhet bett regeringen att utvärdera lagstiftningen, för att se om det där kan finnas någon förklaring till att Sverige ligger så exceptionellt högt. Då svarar statsrådet med att en av lagarna, nämligen kriminalisering av bruk, ska man inte ens utvärdera, sa han till tidningen i februari i fjol.

Opposition vill utvärdera helheten

Enligt Pia Steensland har hon inte fått ytterligare information om vad den kommande utredningen ska omfatta.

– Beskedet från regeringen var att utredningen kommer. Men vi vill veta att den går i linje med tisdagens budskap, att verka för en evidensbaserad vård och för minskad narkotikadödlighet, säger hon.

Även Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill utvärdera hur narkotikalagstiftningen fungerar.

– KD vill inte avkriminalisera, men vi är för att en utredning ska utvärdera alla insatser som har används i ett globalt perspektiv i syfte att minska narkotikadödligheten och lära av det, säger Pia Steensland.

Utskottskollegan Karin Rågsjö (V) skriver på Opinion i Dagens medicin: ”Narkotikapolitiken håller inte ihop längre. Regeringen och tidigare regeringar har konsekvent ignorerat den höga narkotikadödligheten. Det finns det ett stort behov av att utvärdera hur narkotikapolitiken, inklusive kriminaliseringen, fungerar i praktiken då det saknas kunskap om vilka effekter som lagstiftningen fått.”

Hon skriver också att förslaget på ANDTS-strategin saknar strategier för vård och behandling samt specificerade insatser för barn och unga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV