Radar · Djurrätt

Regeringen vill ta fram plan för att begränsa djurförsök

En apa som används i djurförsök tittar ut med läpparna om gallret på  på Smittskyddsinstitutets aphus i Solna år 2000.

Trots att det har gått över tio år sedan EU antog det så kallade försöksdjursdirektivet, som innebär att medlemsländerna ska arbeta för utfasningen av djurförsök, har Sverige fortfarande inte tagit fram en handlingsplan för hur det ska gå till. Men nyligen tog regeringen ett viktigt steg i frågan.

EU:s försöksdjursdirektiv som antogs 2010, går ut på att unionens länder ska arbeta för att ersätta djurförsök och reducera antalet djur som används i försöken, så långt det är vetenskapligt möjligt. Men ett decennium senare är Nederländerna det enda EU-landet som har antagit en konkret plan för arbetet och det förekommer än i dag plågsamma djurförsök runtom i EU. Så sent som i förra veckan offentliggjordes bilder och filmer från ett djurförsökslaboratorium i Spanien, där djur förnedrades och utsattes för plågsamma ingrepp.

Regeringen vill ta fram plan

I Sverige beslutade riksdagen år 2014 att det skulle inrättas ett nationellt kompetenscentrum för så kallade 3R-frågor (Replace, Reduce, Refine), det vill säga frågor som handlar om att ersätta djurförsök, minska antalet försöksdjur och förfina/minska lidandet för de djur som används i försök i Sverige. Tre år senare invigdes Jordbruksverkets 3R-center, med uppdraget att bland annat samla, bearbeta och sprida information om 3R samt ge råd och rekommendationer om och stödja myndigheter i deras strategiska arbete med 3R. Men någon konkret plan för hur djurförsök kan minskas eller ersättas, finns än i dag inte på plats.

Men nu gör Sverige, om än små, framsteg i frågan. Regeringen har nyligen fattat beslut om att ge det svenska 3R-centret i uppdrag att kartlägga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att begränsa användandet av försöksdjur.

”Jordbruksverket ska inom ramen för arbetet inom myndighetens kompetenscentrum för 3R-frågor kartlägga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att begränsa försöksdjursanvändningen så långt som möjligt, såväl sammantaget som inom olika områden där försöksdjur används. Arbetet kan lämpligen genomföras i samarbete med motsvarande aktörer inom EU”, skriver regeringen i sitt regleringsbrev till Jordbruksverket.

Vad kan det nya beslutet innebära i praktiken?

– Exakt vad 3R-centrets nya uppdrag kommer att innebära i praktiken vet vi inte ännu. Jag tolkar inte skrivningen i regleringsbrevet som ett uppdrag att ta fram handlingsplaner för en slutlig utfasning av djurförsöken likt den som antagits i Nederländerna. Men det är helt klart ett steg i rätt riktning, mot målet att ersätta alla djurförsök, säger Peter Hultgren, sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt, som har uppvaktat regeringen i frågan och även spelade en viktig roll i inrättandet av det svenska 3R-centret.

Enligt Peter Hultgren tyder det nya beslutet på att den svenska regeringen nu faktiskt har börjat arbeta mot försöksdjursdirektivets mål.

– Vi är mycket glada för att vi nått fram med vårt budskap, säger Peter Hultgren.

Vad nästa konkreta steg i 3R-centrets arbete blir, återstår att se. Men Peter Hultgren hoppas att Sverige, likt Nederländerna, snart antar en handlingsplan med tidsramar för avvecklingen av djurförsöken i landet.

– I Nederländernas avvecklingsplan anges att de flesta regulatoriska tester, alltså lagstadgade säkerhetstester av exempelvis kemikalier och livsmedel, ska vara ersatta år 2025. Det ska bli mycket spännande att följa det svenska 3R-centrets arbete med den här frågan och Djurens rätt kommer fortsätta att arbeta för att Sverige ska anta handlingsplaner för utfasning av djurförsök, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV