Radar · Politik

MP: Fler ska kunna panta mer och märkning på palmolja

Inför ett mål om nolltillväxt av bilar i städerna, föreslår Miljöpartiet.

Efter en tre dagar lång digital kongress har Miljöpartiet skärpt sin klimat- och miljöpolitik.
Man vill bland annat införa krav på märkning av produkter med palmolja, pantsystem för fler förpackningar och ett mål om nolltillväxt för biltrafik i städer.

Trots att presidiet, som ledde kongressen, manade på miljöpartisterna hann man inte ta beslut om alla 440 motioner. Det ska ombuden i stället fortsätta med på eget håll i veckan som kommer.

Flera politikavsnitt har dock klubbats i sin helhet under den tre dagar långa kongressen: bostäder, samhällsplanering, klimat, ett kapitel som benämndes resurssnålhet och närmiljö, samt migration, demokrati, internationella frågor, fred och försvar.

När frågan om att säga upp värdlandsavtalet med försvarsalliansen Nato kom upp var det många kongressdeltagare som begärde en extra votering. Det blev slutligen ett nej, efter visst teknikstrul.

Motionen om att erkänna Taiwan som en självständig stat besvarades av ombuden i stället med ett ja.

Plast och pant

Huvuddelen av kongressen har handlat om hjärtefrågorna klimat och miljö. Flera förslag har kommit upp om hur samhället på detaljnivå ska ställa om.

Partiet ska nu driva på för ett pantsystem för fler förpackningar och produkter, det ska även införas ett producentansvar på samtliga plastprodukter för producenter i Sverige.

Alla livsmedel som innehåller palmolja ska märkas.

Ljusföroreningar ska minskas och lagstiftningen skärpas för mätning av luftkvalitet vid förskolor och familjedaghem.

Partiet ska driva på för att inrätta ett system som tar tillvara näringsämnen och energi i avföring från djur och människor för att samtidigt producera biogas och gödsel.

Politiska program

Kongressen har under helgen antagit ett större politiskt valprogram och ett program för social rättvisa, som i mångt och mycket går ut på att höja både skatter och bidrag.

– Vi ser för stora hål i våra trygghetssystem, för många människor som ramlar mellan stolarna och inte kan vara med i den positiva utveckling som vi ser i Sverige i den gröna omställningen, säger språkröret Märta Stenevi.

På transportområdet beslutade MP-kongressen att verka för ett nolltillväxtmål om antalet personbilar i städer. Det innebär innebär att all ökning av persontransporter i stället ska ske genom ökning av alternativa färdmedel som cykel och kollektivtrafik.

Vid stadsplanering ska det enligt partiet också upprättas mål om att majoriteten av invånarna ska kunna nå arbetsplatser och samhällsservice inom 15 minuters promenad eller cykelfärd.

Nej till "klimatnytt"

En uppmärksammad motion om att tvinga SVT att ägna programtid åt ett ”klimatnytt” avslogs utan invändningar.

Miljöpartiet beslutade att driva på för högre miljökrav vid offentlig upphandling och för mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp – som att en flygresa till Thailand ska ingå Sveriges nuvarande utsläppsmål.

MP vill att Boverket ska få i uppdrag att utreda nya byggregler för återvinning av byggmaterial, samt att staten ska utreda hur nybyggnation och renoveringar i större utsträckning kan bli en del av en cirkulär ekonomi.

MP ska också driva på för ökad återvinning inom byggsektorn i EU-sammanhang.

Gör om asylboenden

På migrationsområdet vill partiet att Migrationsverkets uppdrag ska breddas till att även omfatta integration. Alla nyanlända ska om de får uppehållstillstånd erbjudas placering i en kommun, även om de valt eget boende.

MP vill också reformera asylboenden till mindre bostäder eller lägenheter som är insprängda i ordinarie bostadsbestånd och att dessa bör finnas över hela landet.

På skolområdet blev det en het strid i fråga om nya friskolor och etableringsrätten.

En extra votering krävdes för att med 51 procents stöd slå fast att befintligt skolutbud i en kommun ska väga tyngre än i dag vid beslut om nyetablering av vinstdrivande skolor. Det ställdes mot att befintligt utbud skulle väga tyngre vid nyetablering av skolor generellt.

MP vill höja åldern från när betyg ges till årskurs 7 från dagens årskurs 6.

Miljöpartiet ingick en överenskommelse med de borgerliga partierna 2015 om att 100 skolor i landet skulle få pröva betyg från årskurs 4 i en försöksverksamhet. Sådana initiativ är det nu slut med, pilotverksamheter som syftar till att införa betyg i tidigare åldrar ska inte beslutas eller genomföras, enligt kongressen.

Fakta: Miljöpartiets kongress

Miljöpartiet håller kongress vartannat år, nästa ordinarie kongress blir därmed 2023.
Årets kongress pågick 15–17 oktober. Den hölls digitalt med anledning av coronapandemin.
Cirka 440 motioner och partistyrelsens propositioner skulle behandlas, men allt hanns inte med och beslut fattas även i nästa vecka.
Propositionen ”Nya ställningstaganden – program för social rättvisa” fick en egen debatt. En annan proposition var ett politiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Båda dessa antogs.
Miljöpartiet genomfördes också val till partistyrelse och uppmärksammade att partiet fyllt 40 år.
Källa: Miljöpartiet
TT