Radar · Integritet

Säpo vill spana mer på krypterade meddelande

Säpo vill inhämta större informationsmängder och genom artificiell intelligens och maskininlärning kunna ”hitta rätt information vid rätt tidpunkt”, enligt Säpochefen Klas Friberg.

Säkerhetspolischefen Klas Friberg skriver i Vi vill spana i spioners och terroristers krypterade appar på DN debatt att ytterligare lagstiftning krävs för att ”möta hotet från främmande makt och våldsbejakande extremism”.

Enligt Klas Friberg behövs ”ytterligare lagstiftning som anpassas efter samhällets och teknikens utveckling. Självklart ska detta utformas så att skyddet för den personliga integriteten värnas”.

Den första av fyra förslag på ändrad lagstiftning är för att Säpo ska kunna läsa krypterad kommunikation.

– Det är så stora mängder kommunikation som sker av de här kriminella personerna, så vi behöver komma åt det här på ett tydligare och bättre sätt än vad vi gjort tidigare, säger Klas Friberg till Tv4.

”Spioner och terrorister bedriver likt grov organiserad brottslighet i princip all sin verksamhet på krypterade appar. Samtidigt har de brottsbekämpande myndigheterna liten eller ingen möjlighet att ta del av uppgifterna. En anledning är att de företag som står bakom meddelandetjänsterna och apparna inte har någon skyldighet att bistå brottsbekämpande myndigheter”,  skriver han.

I dag är inte företag skyldiga att lämna över sina användares chattloggar till myndigheter.

De övriga tre förslagen är att myndigheter ska få dela mer information sinsemellan, kriminalisering av filmer och bilder som skildrar grova våldshandlingar samt ett kunskapscentrum mot extremism. Det senare för att, som han skriver; komma till rätta med problemet att ”ett relativt stort antal verksamheter, till exempel skolor, med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel”.

Friberg berörde även Regeringskansliets arbete med att ta fram en ny säkerhetsstrategi samt ”behovet av riktning och ramverk för det arbete som krävs”.