Glöd · Debatt

Rösta på Vänstern i kyrkovalet för skogens och klimatets skull

”En röst på Visk är en röst för skogens bevarande, vilket är nyckeln till en hållbar framtid med biologisk mångfald, där Kyrkans skogsskötsel inte bidrar till klimatförändringen” skriver Martin Öst från Vänstern i Svenska kyrkan.

Sveriges skogar är naturtillgångar väl värda att bevara. I arbetet med att trygga hållbar utveckling för kommande generationer behöver vi använda alla till buds stående verktyg. Skogens bevarande är nyckeln i arbetet med två av våra mest akuta samhällsutmaningar på klimat- och miljöområdet, nämligen klimatförändringen samt förlusten av biologisk mångfald.

Svenska kyrkan är en viktig aktör i detta arbete. Skogsinnehavet som förvaltas av Svenska kyrkan uppgår till drygt 400 000 hektar skog, vilket gör organisationen till en av Sveriges största och viktigaste aktörer i arbetet med hållbart skogsbruk.

Jag kandiderar där för den oberoende nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) i de olika kyrkovalen 19 september. För oss i Visk är skogsfrågan är den enskilt viktigaste frågan att driva på miljöområdet, eftersom den är så konkret. De viktigaste punkterna på vårt valprogram är att dra samhället i en hållbar riktning, såväl ekologiskt som socialt.

Att förhindra förlust av biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringar är två separata miljömål inom ramen för Agenda 2030 och de 17 olika globala målen för hållbar utveckling. Sverige som nation förbinder sig att sträva aktivt mot måluppfyllelse i detta med miljödepartementet och statsråd Per Bolund som ytterst ansvarig i arbetet.

Skogens förvaltning som verktyg i hållbarhetsarbetet aktualiserades i veckan på hög politisk nivå i veckan när Dagens nyheter den 14 juni publicerade en artikel i vilken EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserar Sveriges arbete med skogliga frågor. EU:s granskning av svenskt skogsbruk går stick i stäv med bedömningar som Skogsstyrelsen själva gjort, vilket problematiserar bedömning av hur svenska skogar egentligen mår och bör förvaltas framgent. Otvetydigt är att skogsfrågan behöver hanteras kraftfullt och att arbetet underlättas om fler parter kan samverka. Här är Svenska kyrkans arbete viktigt.

Kyrkans skogstillgångar förvaltas på stiftsnivå, med grund i antagna policydokument i form av kyrkoordningen. Avverkningen av svenska skogar är inte hållbar. Vi måste låta en större andel skog stå orörd, till exempel genom att implementera hyggesfria skogsbruksmetoder. Växande skogar agerar kolsänkor i kampen mot utsläpp och klimatförändring. Intakta stående skogar är artrika miljöer, vilket borgar för att vi klarar av vårt bevarande av biologisk mångfald, vilket i sin tur tryggar mängder av ekosystemtjänster för framtida generationer.

I höst är det val till Svenska kyrkan och då kan du lägga din röst på Vänstern i Svenska kyrkan om du vill att klimat- och miljöfrågor i allmänhet och skogsfrågan i synnerhet ska vara i fokus i kyrkans arbete. En röst på Visk är en röst för skogens bevarande, vilket är nyckeln till en hållbar framtid med biologisk mångfald, där Kyrkans skogsskötsel inte bidrar till klimatförändringen.