Radar · Miljö

Skatteavdrag ger uppsving för solceller

Årets skatteavdrag har skapat ett ökande intresse för installation av solceller.

Det gröna skatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet har gett resultat. Antalet föranmälningar till elnätsföretagen har ökat kraftigt och vid årsskiftet kan det enligt Svensk solenergis beräkningar finnas 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar.

I dag står solen för mindre än en procent av den totala elkonsumtionen, enligt Naturskyddsföreningen, men ett ekonomiskt incitament ser ut att ha skapat en uppåtgående trend: den som installerar nätanslutna solceller har från och med 1 januari i år kunnat göra skatteavdrag med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

När du installerar solceller ska detta anmälas till det lokala elnätsföretaget. Antalet föranmälningar till de tre största elnätsföretagen ökade kraftigt mellan juli och augusti i år, närmare bestämt med 38 procent, enligt statistik från branschföreningen Svensk solenergi. För att få en uppskattning av hela marknaden har uppgifterna från de tre största elnätsföretagen, som utgör 60 procent av den svenska marknaden, dividerats med 0,6. Utifrån det beräknas en ökning med över 50 procent för hela året, både vad avser antalet installationer och ökningstakten.

Vid årsskiftet fanns 66 000 nätanslutna solcellsinstallationer i Sverige och prognosen för innevarande år är ytterligare 34 000, förutsatt att alla anmälningar resulterar i en faktisk installation. Det skulle i så fall utmynna i att det finns 100 000 vid årsskiftet.

Tillstånd för större anläggningar

Intresset ökar både från exempelvis villaägare som bygger på taket men också från personer och företag som vill satsa mer storskaligt. Enligt Svensk solenergis vd Anna Werner gynnar skattereglerna både små och stora projekt, men i det senare fallet kan tillståndsfrågor ofta sätta stopp.

– Enda segmentet som inte växer är de stora markparkerna, säger Anna Werner till TT.

För större projekt krävs en anmälan till länsstyrelsen och eventuellt ett samråd, i synnerhet om det gäller naturnära placering. Den aktuella marken bör heller inte ha något annat användningsområde – länsstyrelsen kan exempelvis ge avslag om man anser att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för att bygga en solcellsanläggning av större format som inte enbart syftar till självförsörjning.

Bred grupp av intresserade

Intresset för markförlagda solcellsanläggningar är trots det stort och ökande, enligt Wilhelm Löwenhielm på solenergileverantören Alight. Anläggningarna ifråga utgör dock knappast någon enhetlig marknadsnisch, utan kan variera avsevärt i produktionskapacitet. De som står bakom ansökningarna är också en brokig skara.

– Det kan vara allt från privatpersoner till lantbrukare, internationella solcellsparksutvecklare och elbolag. Det förs ingen statistik på detta idag, säger Wilhelm Löwenhielm.

Bakom de största anläggningarna står typiskt sett specialiserade projektutvecklare och stora installationsbolag som bygger på uppdrag av energibolag.

Solpaneler har också sina fläckar

Största ökningen av förnybar energi

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV