Radar · Miljö

Fler elbilar och färre dödsolyckor under pandemin

Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, både vad gäller privata och arbetsrelaterade resor.

Coronapandemin hade en stor påverkan på resandet under förra året. Utsläppen av växthusgaser minskade betydligt, liksom antalet omkomna i trafikolyckor.

Mycket förändrades under 2020, både vad gäller arbetsrelaterat och privat resande. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens uppdrag följer upp de transportpolitiska målen.

– Pandemin har i allra högsta grad påskyndat utvecklingen mot ett minskat transportbehov, vilket är positivt för miljön, säger Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen på Trafikanalys.

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter och resor minskade kraftigt jämfört med föregående år, men trots det är nivån ännu hög i förhållande till etappmålet om 70 procents minskning till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Effekten kvarstår

Trafikanalys gör bedömningen att pandemins effekter på våra resvanor kommer att hålla i sig även på längre sikt.

– Att vi har lärt oss att ersätta tjänsteresor med möten på distans kommer förmodligen att leva vidare de närmsta två till fem åren. De restriktioner som rått har dock försämrat tillgängligheten för de som är beroende av kollektivtrafiken för sitt dagliga resande. När pandemin klingar av och transportsystemet återstartar återstår att se vad vi kan bibehålla av de positiva effekterna och komma till rätta med bristerna i tillgänglighet, säger Anders Brandén Klang.

Genombrott för laddbart

Transportåret 2020 blev också det definitiva genombrottet för laddbara fordon. Nästan var tredje nyregistrerad personbil, 31 procent, var en laddhybrid eller en elbil.

– Det är faktiskt lite snabbare än våra prognoser. Extra glädjande är att vi ser ökningen i hela landet och inte bara i städerna, säger Anders Brandén Klang.

Ett minskat resande har även påverkat antalet omkomna i trafiken. 190 personer dog i olyckor i trafiken under 2020, vilket är det lägsta antalet i modern tid, enligt Transportsstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV