Radar · Politik

Regeringen: 2,4 miljarder till skydd av värdefull natur

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S ) presenterar satsningar på skogsskydd.

Regeringen vill ersätta markägare med nästan 2,4 miljarder för att bevara skyddsvärd skog och natur, däribland fjällnära skog, under nästa år.

Miljöminister Per Bolund (MP) inledde pressträffen med att berätta att den biologiska mångfalden är hotad och att antalet arter som hotas av utrotning i Sverige har ökat med 11 procent de senaste fem åren.

Syre: Räcker satsningar för att rädda de hotade arterna i Sverige?

– Det gör det naturligtvis inte, utan de satsningar vi presenterar nu är bara en del av flera. Sverige har underinvesterat i många år när det gäller den biologiska mångfalden, säger Per Bolund.

– Det här är den största satsningen som någonsin har gjorts av en svensk regering för att skydda värdefull natur.

För att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske, besöksnäring och ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog föreslår regeringen totalt 2,4 miljarder kronor under 2022.

810 miljoner kronor satsas på att utveckla skogspolitiken och 100 miljoner kronor satsas på att främja lokal ekonomi och sysselsättning på landsbygden åren 2022-2024.

50 miljoner kronor föreslås per år under perioden 2022-2027 för att främja friluftslivet.

Stärkt äganderätt

Syftet med satsningarna är att bättre skydda den biologiska mångfalden men också att stärka äganderätten, berättade näringsminister Ibrahim Baylan (S).

– Skogsnäringen är otroligt viktig, 100 000 sysselsatta, 10 procent av vår ekonomi. Då är en hållbar utveckling av skogsnäringen nödvändig, sa näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Syre: Varför är det bra att stärka äganderätt inom skogsnäringen?

– Äganderätten är grundlagsskyddad, och den enskildes äganderätt ska värnas. Samtidigt har alla skogsägare en viktig roll i det gemensamma ansvaret att förvalta våra skogar och alla deras viktiga värden. Dagens satsning möjliggör att vi kan utveckla skogspolitiken, och både stärka äganderätten, främja skogsnäringen och skydda skyddsvärd skog med höga naturvärden.

Artikeln har uppdaterats.