Radar · Inrikes

Detta avgör om du drabbas av långtidscovid

Forskare har lyckats avgöra vad det är som gör att vissa riskerar att drabbas av långtidscovid.

Ny forskning visar vilka som riskerar att drabbas av långtidscovid. Med hjälp av en app följer forskarna utvecklingen av de olika symtomen i realtid i flera länder, däribland Sverige.

Via en app kan forskare i flera länder följa hur coronaviruset och covid-19 påverkar människorna. Studien – Covid Symptom Study – är öppen för alla över 18 år.

– Först får man besvara ett antal frågor, om exempelvis kön och ålder, och varje dag skickar appen olika frågor om hur man mår, och om man exempelvis har testat eller vaccinerat sig, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet.

På så sätt har appen – ända sedan den lanserades i slutet av april förra året – fungerat som en sorts dagbok för dess 4,6 miljoner användare, var av 206 000 finns i Sverige.

– Det gör bland annat att vi kan följa smittspridningen i realtid, säger Tove Fall.

Därutöver, menar hon, utgör den ett nästintill perfekt verktyg för att ta reda på om vissa symtom, redan på ett tidigt stadium, kan säga något om sjukdomsförloppet i ett senare skede.

Trötthet och huvudvärk

I tidskriften Nature Medicine redogör nu Tove Fall och hennes kollegor i Lund, Storbritannien och USA för en studie där de har använt sig av data från app-användarna för att ta reda på om det finns något som kan förutsäga risken för att drabbas av så kallad långtidscovid. Det vill säga de mer eller mindre uttalade symtom av covid-19 som vissa drabbas av, trots att infektionen som sådan sedan länge läkt ut.

I en studie som presenteras i Nature Medicine har bland andra svenska forskare försökt ta reda på vilka faktorer som ökar risken att drabbas av så kallad långtidscovid
I en studie som presenteras i Nature Medicine har bland andra svenska forskare försökt ta reda på vilka faktorer som ökar risken att drabbas av så kallad långtidscovid. Bild: Johan Hallnäs/TT

I studien analyserades uppgifter från totalt 4 182 deltagare i Storbritannien, USA och Sverige, som alla hade testat positivt för covid-19. Av dessa rapporterade 558 personer, eller motsvarande 13 procent, symtom som varade i 28 dagar eller längre, där de vanligaste symtomen var trötthet, huvudvärk, andningsproblem samt luktbortfall. Hos 4 182 kontrollpersoner som hade testat negativt, hade bara 2,4 procent symtom i 28 dagar eller längre.

De riskfaktorer som uppenbarade sig var kvinnligt kön, högre ålder samt högt kroppsmasseindex (BMI). Därutöver hade även antalet symtom under den första veckan efter insjuknandet betydelse, där fem symtom eller fler innebar en tydligt ökad risk för att drabbas.

– I så fall löper man 3,5 gånger ökad risk för att drabbas av långdragna symtom, jämfört med om man hade färre symtom första veckan, säger Tove Fall.

I den aktuella studien hade alltså 13 procent av deltagarna fortfarande symtom minst 28 dagar efter insjuknandet. Men att utifrån denna studie dra slutsatser av förekomsten av långtidscovid ute i samhället, går dock inte, menar Tove Fall.

Diffusa symtom

– Eftersom vi endast hade med personer med bekräftad sjukdom under en period då testningen var begränsad, var nog våra deltagare lite sjukare än genomsnittet. Å andra sidan vet man att användare av sådana här appar oftast är lite friskare, med färre bakomliggande sjukdomar och lägre BMI än andra, så det går inte att säga.

Långtidscovid är ju en sjukdom med många olika, och ibland lite diffusa symtom och en del drabbade känner sig osynliggjorda. Hur ser du på det?

– Detta är ett nytt fenomen som vi inte vet så mycket om, som inte ska negligeras. Om man, som några av våra deltagare rapporterar, har feber i 56 dagar så är det klart att det har stor påverkan på ens liv, säger Tove Fall.
Mer information om den pågående studien finns på dess hemsida på Lunds universitet.

Fakta: Långtidscovid

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett stöd för hur sjukvården bäst ska behandla patienter med långdragna symtom efter covid-19, så kallad långtidscovid eller post covid.
Uppdraget ska delredovisas i slutet av maj och i oktober ska det slutredovisas. I uppdraget ingår också att Socialstyrelsen ska ta fram statistik och följa upp den här gruppen.
I december presenterade Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en genomgång av den vetenskapliga litteraturen kring långvariga symtom av covid-19. Den visade att problemet finns och att symtomen är många och varierande, även om det i dagsläget är svårt att säga hur vanligt förekommande det är.
SBU definierade långtidscovid som symtom som finns kvar sex veckor eller längre efter insjuknande i covid-19.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV