Radar · Miljö

Kina störst klimatbov – släpper ut mer växthusgaser än alla rika länder tillsammans

Kina står nu för mer utsläpp av växthusgaser än alla världens utvecklade länder tillsammans. Trots pandemiåret 2020 är Kina den enda stora ekonomin som ökat sina utsläpp.

Under 2019 släppte Kina ut mer växthusgaser än alla utvecklade länder tillsammans, skriver Kinamedia.

Resultatet kommer från en rapport från Rhodium Group som har jämfört den totala mängden utsläpp av växthusgaser från de 37 länder som utgör Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Utöver de 27 EU-medlemsländerna ingår även bland annat USA, Chile och Island i OECD.

Mätningen utgår från ländernas totala utsläpp av de sex växthusgaserna som finns i Kyotoprotokollet samt de utsläpp som kommer från markanvändning och skogsavverkning.

Kinesiska utsläpp av växthusgaser utgjorde 27 procent av den totala mängden utsläpp under 2019, medan USA stod för 11 procent och samtliga EU-länder stod för 6,4 procent.

Rapporten observerar också att Kina 1990 utgjorde en fjärdedel av OECD-ländernas totala utsläpp. Att Kina nu har gått om länderna beror på att OECD minskat sina utsläpp något, medan kinesiska utsläpp har trefaldigats till 14,4 gigaton.

Under det senaste decenniet har även andelen kinesiska utsläpp ökat med 25 procent. Kina släpper nu ut mer växthusgas än vad de 180 länderna som släpper ut minst gör sammanlagt.

Rhodium Group räknar, med fjolårets ökning i åtanke, att Kina under 2020 sannolikt även har ökat mängden utsläpp per capita. Tidigare år har utsläppen per capita nämligen varit mindre i Kina i jämförelse med OECD-länderna, men nu anar Rhodium Group att de är större.

I en intervju med nyhetssajten Axios menar en av Rhodium Groups chefer att ökningen inte enbart beror på en ökad levnadsstandard i Kina, utan även på landets exportinriktade tillverkningsindustri och den höga användningen av fossila bränslen i energiproduktion.