Radar · Miljö

Läkemedelsrester kan renas med aktivt kol med ny metod

Mängder av läkemedelsrester läcker ut i våra vattendrag varje år och människor kan få i sig läkemedelsrester via dricksvattnet.

I Östersjön söder om Stockholm är halterna av läkemedelsrester så höga att de kan påverka växter och djur. Nu har ingenjörerna där testat en reningsmetod som kan minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet med upp till 100 gånger, enligt tidningen Ingenjören.

En ny metod att rena vatten från läkemedelsresterna testas i en pilotanläggning söder om Stockholm. Där har man lyckats att med aktivt kol minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet med upp till 100 gånger, enligt tidningen Ingenjören.

Bakom försöket står det regionala bolaget Syvab. Än så länge klarar testanläggningen än så endast av att filtrera en mindre mängd avloppsvatten, men tekniken kommer att kunna användas i större skala när ombyggnaden av Himmerfjärdsverket i södra Botkyrka är färdig som beräknas vara klar 2026.

Dock kommer filtren för att rena läkemedelsrester då inte vara på plats, men kan installeras längre fram om krav på läkemedelsrening införs.

Reningsverk är från början inte byggda för att rena läkemedel och bara ett fåtal läkemedelsrester kan brytas ner i reningsprocessen. Resten följer med det renade avloppsvattnet ut, skriver tidningen. Och en förstudie som gjordes 2018 i Himmerfjärden visade att det fanns för höga halter av fyra läkemedelssubstanser att de kan påverka djur och växter.
 
När tekniken används i större skala beräknas utsläppen minska från 300–400 kilo till 4 kilo om året.

– Än så länge klarar vi kraven men på sikt behöver vi bättre teknik som ger oss marginaler för att klara de hårdare kraven, säger Heidi Lemström, civilingenjör i bioteknik och biträdande processchef, till Ingenjören.

• Syvab ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten AB och Telge AB. Reningsverket tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder.