Radar · Politik

Förslag: Förbjud mobiltelefon i klassrum under lektionstid

Enligt ett förslag ska mobiltelefoner i klassrummet förbjudas.

Mobiltelefoner ska förbjudas i klassrum och i grundskolan ska de kunna omhändertas hela skoldagen. Det ska också bli lättare att omplacera mobbare.

Det är förslag i en promemoria som utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss. I dag finns ingen uttrycklig reglering i skollagen om användning av mobiltelefoner.

Utgångspunkten ska, enligt promemorians förslag, vara att det råder ett mobiltelefonförbud under lektionstid.

– Det kanske inte blir populärt bland eleverna, men det kommer skapa ordning, trygghet och arbetsro för många, säger Liberalernas ledare Nyamko Sabuni.

L har i samarbetet med regeringen drivit förslag för arbetsro i skolan.

Enligt Sabuni visar forskning att elever tappar fokus på inlärning även om de låter mobilen vara kvar i fickan.

Tanken är att mobiler endast ska få användas i klassrummet efter lärarens instruktion i syfte att främja elevers lärande. Om det finns särskilda skäl ska en rektor eller en lärare få besluta om undantag från mobilförbudet för enskild elev.

Får ej visitera

Lärare har i dag inte rätt att omhänderta elevers mobiler i förebyggande syfte, utan endast när telefonerna aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. Däremot förekommer det att elever frivilligt lämnar i från sig mobilen när de går in i klassrummet.

Förslaget på ändring i skollagen innebär att läraren kan omhänderta mobiler i förebyggande syfte, även om han eller hon inte ser en konkret risk för att de kan användas störande. En lärare ska kunna välja att regelmässigt samla in elevernas mobiltelefoner vid provtillfällen eller lektioner.

Rektor och lärare föreslås också få omhänderta mobiler för att förebygga kränkande filmning eller fotografering till exempel vid klädombyte inför varje lektion i idrott och hälsa.

Omhändertagna mobiler ska återlämnas efter att undervisningspasset avslutats.

Men på grundskolor, inte gymnasier, så ska en rektor kunna besluta att mobiler ska samlas in vid skoldagens början och återlämnas senast vid skoldagen slut.

Inget fysiskt tvång

Förslagen innebär inte en utökad rätt att använda fysiskt tvång om en elev vägrar lämna i från sig föremålet. Inte heller utökad rätt att leta efter mobilen i elevens väska eller kläder. Om en elev vägrar lämna i från sig mobilen, ska i stället tillåtna disciplinära åtgärder användas, till exempel utvisning ur klassrummet.

Ett annat förslag är att det i skollagen uttryckligen skrivs in att lärare har rätt att ingripa fysiskt mot störande elever, eller för att avvärja våld och kränkningar. Även övrig skolpersonal ska ha den rätten.

Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att till exempel fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen. Men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

Sabuni pekar på att det också finns en ”kränkthetskultur” bland elever och föräldrar, som gör att de anmäler ”för allt möjligt”.

– Ju tydligare regelverket är, desto bättre för alla, säger hon.

Syftet med förtydligandet i skollagen är inte att utöka de situationer där fysiska ingripandena får ske. Ett fysiskt ingripande får aldrig användas som bestraffning.

Flytta mobbare

Rektorer föreslås också få utökade möjligheter att snabbt omplacera elever till särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning. Det handlar om elever som vid upprepade tillfällen brutit mot regler, stört undervisningen eller kränkt andra. Sådana omplaceringar föreslås kunna ske enbart av hänsyn till andra elever i klassen, som till exempel utsatts för mobbning av den som omplaceras. Det är inte möjligt i dag.

Det föreslås också att en elev ska kunna stängas av utan att mindre ingripande åtgärder först prövats, om andra elevers eller skolpersonals säkerhet bedöms hotad.

– Med den här lagen ser vi till att det är mobbaren som som blir avstängd eller placeras om. Det är mobbaren, inte den som är utsatt, som ska flyttas, säger Sabuni.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Sabuni beklagar att det inte skedde redan vid årsskiftet.

– Regeringen har dragit ut på processen, säger hon.

Fakta: Förslag till ändringar i skollagen

Mobiltelefoner vid undervisning får endast förekomma efter lärarens instruktion i syfte att främja elevernas utveckling och lärande.
Rektorn eller en lärare ska få besluta om undantag för en enskild elev om det finns särskilda skäl.
Lärare får omhänderta en mobil för att förebygga störningar i undervisningen.
Lärare får omhänderta en mobil för att förebygga kränkande fotografering eller filmning.
I grundskolan får rektorn besluta att mobiler ska samlas in vid skoldagens början och återlämnas vid skoldagens slut.
All skolpersonal får ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.
En elev ska tillfälligt kunna omplaceras och ges undervisning enskilt eller i särskild grupp för att skapa trygghet och studiero för andra elever.
Kravet på synnerliga skäl tas bort för att en tillfällig omplacering inom skolan ska få gälla längre tid än två veckor, men högst fyra.
Kravet på synnerliga skäl tas bort för att en tillfällig placering i annan skola ska få gälla längre tid än två veckor, men högst fyra.
Källa: Socialdepartementets promemoria