Radar · Djurrätt

Regeringen vill skärpa straff för grovt djurplågeri

I dag ger djurplågeri bara straff i upp till två års fängelse, hur grovt brottet än är.

Den som begår grova brott mot djur ska kunna straffas med fängelse i upp till fyra år. Det föreslår regeringen i sin nya proposition till riksdagen, som bland annat innehåller ett nytt djurplågeribrott.

Trots att Sverige har en stark djurskyddslagstiftning jämfört med många andra länder i världen, är påföljderna för djurplågeribrott oftast inte proportionerliga till brottets allvar och det lidande som djuren utsätts för. I dag döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet ”otillbörligen” utsätter djur för lidande genom misshandel, vanvård eller överansträngning, endast till böter eller fängelse i högst två år.

Men nu vill regeringen ändra på detta. För att skärpa straffen för de allvarligaste typerna av brott mot djur föreslås i en ny proposition till riksdagen att det införs ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken, med en straffskala på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Ett viktigt steg framåt för djuren, enligt organisationen Djurens rätt.

– Straffskalan för ett brott avgör ofta hur prioriterat det blir av rättsväsendet. Detta är en signal om att ta brott mot djur på större allvar, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens rätt.

Värna om djurskyddsnivån

Ytterligare ett förslag är att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter. Detta för att överträdelser mot djurskyddslagen snabbt ska kunna leda till reaktion i fall som inte direkt drabbar djuren, utan handlar om enklare överträdelser som rör exempelvis administration. Samtidigt bör kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten förtydligas, enligt propositionen.

– Det är viktigt att vi värnar om den höga djurskyddsnivån vi generellt sett har i Sverige. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare i Sverige men i de fall som djurhållare inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med både snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför vissa ändringar för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande. 

Kan skicka fel signaler

Djurens rätt håller med regeringen om att mindre överträdelser måste kunna hanteras snabbare än vad som sker i dag.

Regeringen föreslår också att överträdelser av djurskyddslagstiftningen som ligger så långt ifrån lagstiftningens skyddsintresse att motverka djurlidande att det inte framstår som motiverat med straffansvar, ska vara straffria. Hur ser ni på det?

– Detta är något Djurens rätt har varit kritiska till eftersom det finns en risk att detta skulle kunna skicka signaler om att vissa djurskyddsbestämmelser inte är så viktiga. Vi har föreslagit att mer resurser ska ges till kontrollmyndigheter och rättsväsendet för att hantera djurskyddsbrott, säger Benny Andersson.

Lagändringarna föreslås klubbas i riksdagen senare i höst och träda i kraft i juli nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV