Radar · Integritet

Sametinget efterfrågar språksatsning

Sametinget har lagt ett förslag till handlingsplan för bevarandet av de samiska språken; sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

De samiska språken klassas som hotade enligt FN-organet Unesco. Som ett led i att stärka språken har Sametinget därför överlämnat ett förslag till regeringen.

Förslaget omfattar närmare 100 åtgärder för att stärka språken och skapa en utbildningskedja från förskola till vuxen ålder.

– Vi måste använda oss av den samiska utbildningsexperten Sameskolstyrelsen och vi vill att Sameskolstyrelsen får möjligheten och resurserna att utveckla och erbjuda ett stöd till samhället i övrigt, så att hela Sverige kan utveckla sitt samiska utbildningsutbud, säger Lars-Miguel Utsi, Sametingets styrelse, till Sameradion och SVT Sápmi.

Gällande utbildning krävs till exempel åtgärder för att fler ska utbilda sig till modersmålslärare, språkarbetare och tolkar.

I förslaget finns även en särskild språklag med.

”Ett skäl är att Sametinget ansvarar för att leda det samiska språkarbetet och att en särskild lag som reglerar det samiska språkarbetet tydligare skulle synliggöra den. En särskild lag skulle ligga i linje med regeringens ambitioner att öka samiskt inflytande och delaktighet.”