Radar · Miljö

Miljöarbete kan minska dödsfall i Europa

Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

13 procent av dödsfallen i Europa orsakas av luftföroreningar, buller, miljögifter och konsekvenser av klimatförändringarna. Det visar en färsk rapport från Europeiska miljöbyrån, som även föreslår en lösning för att förbättra miljö och hälsa i Europa.

Varje år dör 400 000 européer på grund av luftföroreningar, främst av hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. 7600 av dem bor i Sverige. Mest drabbade är fattigare områden, både eftersom de ofta utsätts för högre nivåer av föroreningar, och för att fattigas hälsotillstånd i grunden är sämre än rikas.

Buller, värmeböljor och miljögifter tar också många människoliv. Totalt sett orsakar miljö- och klimatproblemen 13 procent av alla för tidiga dödsfall i Europa. Att ta itu med problemen kan alltså ge stora hälsovinster, konstaterar den Europeiska miljöbyrån (EEA) i sin nya rapport.

– Det finns ett tydligt samband mellan hur miljön mår och hur befolkningen mår. Alla måste förstå att om vi tar hand om vår planet räddar vi inte bara ekosystemen utan också liv, särskilt de som är mest utsatta, säger Virginijus Sinkevicius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske i ett pressmeddelande från EEA.

Pandemin har påmint oss om detta, påpekar Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet:

– Covid-19 har varit ännu en varningssignal som gjort oss högst medvetna om sambandet mellan våra ekosystem och vår hälsa och att vi måste inse fakta – att vårt sätt att leva, konsumera och producera är skadligt för klimatet och påverkar vår hälsa negativt.

Det finns även vetenskapligt stöd för att luftföroreningar och fattigdom kan vara kopplade till en högre dödlighet i covid-19, även om mer forskning behövs, konstateras i rapporten.

Vad bör då göras? Rapporten slår ett slag för ”gröna lösningar”, i bemärkelsen gröna områden och vattenområden i tätorter. De kyler ner staden vid värmebölja, motverkar översvämningar och buller, samt stärker biologisk mångfald i stadsmiljö. Möjligheten till fysisk akvititet, avkoppling och social integration är ytterligare en hälsovinst med gröna lösningar, enligt rapporten.

Rapportförfattarna betonar även att miljö- och hälsopolitiken behöver integreras, för att kunna hantera miljörisker och skydda de mest utsatta från de hälsoproblem de medför.

Varifrån kommer luftföroreningarna?

En mängd aktiviteter i samhället bidrar till att luftföroreningar uppstår. Vägtrafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbanan. Förbränning inom industrier skapar föroreningar, liksom jordbruk, gruvdrift och sjöfart.
De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon samt svävande partiklar. Andra viktiga luftföroreningar är kolväten, som bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), samt kolmonoxid och tungmetaller.
Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen, partiklar och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990, mycket på grund av katalysatorer i tunga lastbilars avgasrening. Men minskningstakten har avtagit under senare år.
Källa: Naturvårdsverket