Radar · Mänskliga rättigheter

Medborgarinitiativ kan ändra Finlands strikta abortlag

Efter en medborgarkampanj kan Finlands stränga abortlag förnyas.

Under hösten har över 50 000 underskrifter samlats in till stöd för en uppdatering av den finska abortlagstiftningen. Förslaget om att slopa de rådande kraven på särskilda skäl och läkarutlåtande ska nu behandlas i riksdagen.

Ett medborgarinitiativ som går under namnet Egenvilja 2020 har under hösten drivit en kampanj för att modernisera den finska abortlagen. Finland har inte fri abort utan graviditeten kan avbrytas om förlossningen hotar kvinnans hälsa eller om graviditeten och förlossningen skulle bli en alltför stor belastning i kvinnans liv. Abort tillåts också om kvinnan är under 17 år eller över 40. För samtliga skäl gäller att aborten ska göras före vecka 12, i annat fall behövs ytterligare specialtillstånd.

Kampanjen har lyckats samla in över 50 000 namnunderskrifter vilket gör att initiativet kommer att tas upp i riksdagen. Undertecknarna vill att det ska bli enklare för kvinnor att själva besluta om att avsluta en graviditet.

Nuvarande lagstiftning är från 1970-talet och Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist säger till Feministiskt perspektiv att även om lagtexten i praktiken tolkas ganska brett så står det klart att lagtexten är föråldrad. Han understryker också att ”rätten till sexuell och reproduktiv hälsa tillhör alla, och är av central betydelse i synnerhet för kvinnor”, och att ”vi ser generellt en oroväckande global trend i att motståndet till kvinnors rättigheter och jämställdhet ökar, särskilt gällande sexuella och reproduktiva rättigheter”.

I oktober gjorde svenska Yle en rundfrågning bland de finska riksdagspartierna om deras ståndpunkt i frågan. Det enda parti som vill behålla den nuvarande abortlagen är Kristdemokraterna medan de övriga partierna, det vill säga SDP, Samlingspartiet, De gröna, SFP, Vänsterförbundet och Rörelse nu ställer sig positiva till en förnyelse av abortlagstiftningen.

– Den finländska abortlagstiftningen hör till de strängaste i Europa. Vi vill få den på en allmän europeisk nivå, sa den gröna riksdagsgruppens ordförande Jenni Pitko till Yle.