Radar · Miljö

SJ fälls för vilseledande reklam om utsläpp

SJ:s X2000 mellan Stockholm och Göteborg användes i exempelberäkningen i reklamen som fälldes.

SJ:s påstående att ”en flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka” kunde inte styrkas. Det menar Reklamombudsmannens opinionsnämnd, som fäller SJ för vilseledande miljöpåstående.

I början av året kunde man i en annonsfilm och på SJ:s hemsida och facebooksida se ett budskap om att en flygresa ger upphov till lika mycket utsläpp som 40 000 tågresor på samma sträcka. Det tyckte två anmälare var vilseledande, och nu har Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON, beslutat att så var fallet.

RON menar att beräkningarna bygger på uträkningar i flera led och därför riskerar att göra en jämförelse osäker. SJ å sin sida menar att man grundat uträkningarna på flygbolaget SAS kalkylator. Men efter att SJ:s reklam publicerats ändrades siffrorna i SAS kalkylator. Efter den justeringen skulle en flygresa snarare motsvara omkring 25 000 tågresor. Nämnden skriver att reklamen ”redan mot den bakgrunden innehöll ett påstående som i sig inte längre var veder­häftigt”.

Dessutom tyckte nämnden att SJ inte hade styrkt att den beräkningsmodell man använt ”är en modell som vid en miljöjämförelse ger en rättvisande totalbild som är giltig utan reservation under alla rimligen förut­säg­bara för­hållanden”.

SJ har lämnat in två yttranden kring anmälan och skriver att man inte haft för avsikt att på något sätt vilseleda konsumenterna om tågresandets miljöaspekter. De skriver också att ”det inte framgår närmare vad anmälarna anser vara felaktigt och vilken fakta som är missvisande varför det är svårt att närmare och mer detaljerat bemöta påståendena”.

Har varit tydliga med beräkningar

SJ:s menar också att man varit transparent med sina beräkningar från kampanjstarten. Beräkningar bygger på ett uppmätt årsmedelvärde för X2000 på sträckan Stockholm-Götborg, i verklig trafik samt på medelbeläggning för år 2018. För flyget har man använt SAS utsläppskalkylator, som tillämpar den vanligaste flygplanstypen på sträckan med en genomsnittlig beläggningsgrad för år 2018. Därutöver har man också gjort beräkningar för genomsnittligt koldioxidutsläpp på den el man köper in.

SJ skriver också att de tagit bort alla budskap kopplade till 40 000-kampanjen efter att SAS ändrat sin utsläppskalkylator.

RON grundar sitt beslut på att generella miljöpåståenden, som uttryck som miljövänlig, klimatsmart, grön eller hållbar, bara får användas om de kvalificeras eller om de kan verifieras med mycket betryggande bevisning. ”Endast där det finns utarbetade, generellt accepterade metoder för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts, får påståenden som hävdar detta användas”, skriver nämnden.