Radar · Migration

Asylsökande flyttar till ”utsatta områden” trots ändrade regler

Ett uttalat syfte med undantagen i ebo-lagen, som tillåter asylsökande att ordna eget boende, är att motverka trångboddhet.

Den 1 juli i år ändrades reglerna för asylsökande som väljer att bosätta sig i vissa områden som kommunerna pekat ut som särskilt utsatta. Den som bosätter sig här ska inte få ersättning. Hittills har bara 246 personer nekats stöd.

Sedan den 1 juli gäller nya regler för asylsökande som väljer att ordna eget boende enligt ebo-lagen. 32 kommuner har fått möjlighet från regeringen att ansöka om att undanta delar av kommunerna, ofta kallat ”utsatta områden”, från ebo-lagen. Den asylsökande som bosätter sig i de områdena ska inte har rätt till ekonomisk ersättning. Syftet är att motverka segregation och trångboddhet.

Men enligt siffror som Hem & hyra begärt ut från Migrationsverket så fungerar det inte som tänkt i praktiken. Trots att ersättning inte ska betalas ut till de som flyttar till undantagsområden har många fortsatt fått ekonomiskt bidrag. 1441 personer har flyttat till något av de utpekade områdena sedan reglerna ändrades och bara 246 personer har nekats ersättning. Ofta flyttar den asylsökande till nära vänner eller familj och anledningen till att så få nekats stöd beror enligt Hem & hyra på att den asylsökande inte måste ansöka om ersättning när hen flyttar till eget boende.

Målet med att kommuner ska kunna rapportera in områden som undantas från ebo-lagen är att undvika trångboddhet och segregation. Syftet var dock aldrig att hela kommuner skulle undantas, något som 11 kommuner gjort i år.

Hela Eskilstuna inte utsatt område

Ekot kunde tidigare i veckan rapportera om att flera kommuner fortsätter att utmana ebo-lagen och möjligheterna till undantag inför nästa år. Malmö är en av 11 kommuner som i år undantagit hela kommunen. Något man vill göra även nästa år. Filipstad och Eskilstuna hör också till de kommuner som fortsatt vill förhindra att asylsökande ska kunna ordna eget boende och samtidigt motta ekonomisk ersättning nästkommande år. 

Att hela Eskilstuna skulle vara ett utsatt område vänder sig dock Jimmy Jansson (S) och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna emot.

– Nej det kan man ju inte säga, men däremot är ju konsekvenserna av social utsatthet i vissa av våra stadsdelar något som angår hela kommunen, säger han till Ekot. 

Ebo-lagen har länge varit omdiskuterad. Ebo-lagen tillåter sedan 1994 asylsökande att ordna eget boende utanför migrationsverkets boenden och ger dem rätt till ekonomisk ersättning. Det råder delade meningar om ifall detta påverkar integrationen negativt eller positivt – det finns forskning som säger att det inte nämnvärt påverkar integrationen. Men många av partierna utgår från att Migrationsverkets boenden är bättre lämpade för asylsökande, särskilt med hänvisning till trångboddhet och segregation. Som i Malmö, där den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh säger till Ekot att:

– Vi vidhåller att hela Malmö bör undantas eftersom man har identifierat att lagstiftningen leder till en trångboddhet, en social utsatthet.