Radar · Politik

Tunga remissinstanser vill se ny ”coronalag”

Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin vid en tidigare pressträff.

Flera remissvar ger grönt ljus för lagförslaget om att ge regeringen utökade maktbefogenheter. Men lagförslaget får samtidigt spridda skurar av kritik.

I stora drag är remissinstanserna positiva till att regeringen snabbare ska få fatta beslut som begränsar smittspridningen av coronaviruset. Varken Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB – de myndigheter som dagligen håller pressträff om smittspridningen – opponerar sig mot nya maktbefogenheter för regeringen.

Men processen är betydligt snabbare än normalt. Endast tolv remissinstanser har blivit ombedda att komma med synpunkter och möjligheten att få ge respons har varit rekordkort – 24 timmar. Det innebär svårigheter att göra en tillräcklig konsekvensanalys av förslaget som på vissa håll är otydligt, konstaterar Justitieombudsmannen (JO).

”Bristen på tydlighet medför inte bara att det blir svårt för remissinstanserna att bedöma förslagens rimlighet, utan utgör givetvis också ett betydande rättssäkerhetsproblem när det gäller förutsebarheten av de åtgärder som kan komma att vidtas”, skriver chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning i remissvaret.

"Väcker frågor"

Även förvaltningsrätten i Stockholm menar att regeringens förslag väcker frågor ”av konstitutionellt slag”, men i slutändan ställer sig ändå både förvaltningsrätten och JO bakom syftet med lagförslaget. Inom ramen för nya lagen ska regeringen kunna begränsa folksamlingar och bestämma att till exempel nattklubbar, gym och bibliotek måste stänga.

Den nya lagen föreslås gälla i tre månader och riksdagen ska kunna stoppa besluten i efterhand. Regeringen ska också kunna omfördela sjukvårdsmateriel och läkemedel mellan kommuner och regioner, men det är en dålig idé enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

”SKR vill kraftfullt understryka att myndigheterna inte har kapacitet eller kompetens att hantera omflyttning av resurser mellan regioner och kommuner och att sådana åtgärder inte är ändamålsenliga för att säkerställa tillgång till läkemedel och utrustning”, skriver SKR i sitt remissvar.

I övrigt godtar SKR lagförslaget på grund av rådande omständigheter, även om man framhäver att organisationen ”ställer sig tveksam”.

Polisen får mer arbete

Polismyndigheten invänder inte mot förslaget, men vill poängtera att man troligtvis påverkas i stor utsträckning ifall folk skulle trotsa regeringens nya regler. Polisen kan då få mer att göra än tidigare och vill därför vet vad som gäller om man bryter mot reglerna.

”Om Polismyndigheten förväntas ingripa mot överträdelser av regeringens föreskrifter är det också av vikt att det har bedömts att polisens befintliga befogenheter i fråga om tvångsåtgärder ger stöd i lag för detta”, heter det i polisens remissvar.

Timbro vill skrota förslaget

Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, som liksom flera andra aktörer svarat på eget bevåg, avstyrker helt förslaget.

”Regeringens förslag innebär en undantagslagstiftning som flyttar makten över relationen mellan enskilda och staten från riksdagen till regeringen. Makten över relationen mellan folket och staten flyttas alltså från folkets representanter till statens. Det principiella steget är mycket stort, och bör troligen inte göras alls, och verkligen inte utan god beredning och synnerligen starka skäl”, skriver Timbro bland annat.

Fakta:<br><br>Följade myndigheter och organisationer ombads tycka till om lagrådsremissen:

* Folkhälsomyndigheten
* Försvarsmakten
* Förvaltningsrätten i Stockholm
* Läkemedelsverket
* Länsstyrelsen i Västmanlands län
* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
* Polismyndigheten
* Justitieombudsmannen
* Socialstyrelsen
* Sveriges Apoteksförening
* Sveriges Kommuner och Regioner
* Tullverket

På eget initiativ har även bland andra Journalistförbundet, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Privattandläkarna lämnat sina synpunkter.

TT