Radar · Miljö

Forskare: Ta hänsyn till ungas åsikter om ny kollektivtrafik

Buss eller bil? Nu har unga i Norden tillfrågats om sin inställning till kollektivtrafik.

En studie gjord i de nordiska länderna har undersökt ungas inställning till kollektivtrafik. Gruppen ifråga ser fortfarande i stor utsträckning bilen som ett smidigare alternativ, och forskarna menar att ungas upplevelse av mobilitet måste tas i beaktande när kollektivtrafiken planeras.

Körkort och bil var länge något högst åtråvärt för det uppväxande släktet, men i takt med ökad miljömedvetenhet och större inflyttning till storstäder har intresset svalnat något. Men fortfarande tycker många unga att bilen innebär ett smidigt sätt att förflytta sig, och det gäller för boende i både städer och på landsbygd.

Risk för inställda avgångar och förseningar är skäl som anges till varför man inte alltid ser kollektivtrafiken som sitt primära resealternativ. Otrygghet och gles trafik är andra orsaker som tas upp. Forskarna konstaterar att framtidens vuxna upplever att kollektivtrafiken saknar fördelar i jämförelse med bilen, om man ser till flexibilitet, oberoende och bekvämlighet.

– Det är oroande för möjligheterna till ett mer hållbart transportsystem, där kollektivtrafiken spelar en viktig roll vad gäller miljömässig- och social hållbarhet. Om alternativen till bil inte blir tillräckligt attraktiva går det inte förvänta sig att omställningen ska komma av sig själv, säger Anna Wallsten vid Statens väg- och transportinstitut, VTI, i ett pressmeddelande.

Studien är genomförd  avVTI och Policy in practice inom ramen för regeringsuppdraget Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet. Vid en önskad omställning till ökat hållbart resande är det viktigt att ta hänsyn till ungas möjligheter och behov, menar Anna Wallsten.

– De befinner sig i olika socioekonomiska situationer och geografiska kontexter. Därför behöver kollektivtrafiken baseras på de villkor och förutsättningar som råder i vår samtid samt beakta hur, var och när unga faktiskt vill röra sig.