Radar · Miljö

Gamla ekar band dubbelt så mycket koldioxid

Tim Rademacher och Kyle Wyche mäter en eks "andning" i Harvard forest.

Under 25 års tid har forskare undersökt hur mycket kol som lagrats i Harvard forest i nordöstra USA, och kom fram till att inlagringen nästan fördubblades med ekarnas åldrande.

48 fotbollsplaner varje minut. Så mycket skog avverkas i världen, enligt Världsnaturfonden. Representanter för skogsindustrin argumenterar ofta för att unga träd lagrar mest koldioxid. Något som inte alls stämmer i amerikanska Harvard forest, visar en ny studie.

Hundratusentals observationer från mark, luft, växter och vatten visade att skogens kolupptag har ökat kraftigt. De över 100 år gamla ekarna lagrade år 2015 nästan dubbelt så mycket kol som de gjort 25 år tidigare.

– Vår data visar att trädens tillväxt är själva motorn som driver kollagringen i detta skogsekosystem. Jorden innehåller ungefär hälften av skogens kol, men den inlagringen har inte förändrats mycket under de senaste 25 åren, säger Audrey Barker Plotkin, en av ekologerna bakom studien, till Harvard Gazette.

En mätstation i Harvard forest
En mätstation i Harvard forest. Foto: David Foster

Att ekarna vuxit mycket under den undersökta tiden beror bland annat på ökad nederbörd och det varmare klimatet, som förlängt trädens växtsäsong. Om trädens tillväxt och kolinlagring kommer att fortsätta öka i och med att klimatkrisen accelererar är dock osäkert, menar forskarna.

Stormar och mer skadeinsekter kan komma att minska tillväxten – något som redan påverkat Harvard forests tallskogsdominerade områden, som under 2014 övergick från att vara en kolsänka till en kolkälla.

– Att bevittna deras snabba nedgång har gjort hotet om framtida förluster högst verkligt. Det är viktigt att erkänna de viktiga tjänsterna som skogen ger nu, och att skydda dem i framtiden, fortsätter Audrey Barker Plotkin.

Den nya studien är publicerad i tidskriften Ecological Monographs.

Läs mer: Skydda skogen sågar klimatutredning (artikel från maj 2020).

Kol i skogen

Växande skog tar upp kol via fotosyntesen. Samtidigt släpper skogen ut kol genom trädens och markens andning.
Kol släpps även ut när träden avverkas eller dör av andra anledningar och biomassan bryts ned eller bränns.
Marken tillförs kol genom att döda träd- och växtdelar bryts ner och lagras in i marken. Samtidigt försvinner en del kol via markens andning och med regnvatten ut i sjöar och vattendrag.
Källa: Naturvårdsverket