Radar · Integritet

JO tveksam till tvång mot smittade intagna

Exteriör på Sis ungdomshem Tysslinge för ensamkommande ungdomar med problem.

De tvångsåtgärder som Statens institutionsstyrelse (Sis) sätter in mot intagna för att stoppa smittspridning gör Justitieombudsmannen (JO) mycket tveksam.

I den rutin som Sis har tagit fram får intagna som är befarat eller bekräftat smittade av virussjukdomen covid-19 vård i enskildhet.

Nu har JO Thomas Norling granskat hur intagna på LVM-hem och särskilda ungdomshem påverkas av Sis åtgärder.

Han konstaterar att den aktuella vården i enskildhet är en tvångsåtgärd, som inte ska användas för att skydda andra intagna från att bli smittade.

Blir beroende

– Han ställer sig mycket tveksam till att man kan använda sig av de bestämmelserna på det här sättet och föreslår att man i stället ska försöka få intagna att ta ansvar för sin situation och bidra till att motverka smittspridning genom att frivilligt vistas skilda från andra intagna, säger Karl Lorentzon, biträdande enhetschef vid JO.

Karl Lorentzon betonar att en frihetsberövad person alltid befinner sig i beroendeställning till personalen. Därför måste personalen säkerställa att de åtgärder som vidtas för att begränsa smittspridningen bygger på frivillighet; den intagna ska inte känna sig tvingad att hålla sig ifrån de andra.

Svåra lägen

– Det är klart att det kan bli svåra avvägningar, eftersom det kan handla om komplexa situationer som man kan hamna i. JO pekar därför på andra vägar framåt, säger Karl Lorentzon.

Om det skulle uppstå en situation då en covidsmittad intagen agerar på ett sådant sätt att hen utgör en fara för andra intagna hamnar saken i ett annat läge. JO konstaterar att det då handlar om att avvärja en hastigt uppkommen och potentiellt farlig situation.

– Då kan det bli aktuellt att koppla in en smittskyddsläkare som får fatta beslut om tillfällig isolering, säger Karl Lorentzon.

Begränsade besök

JO har också granskat intagnas möjligheter att ta emot besök och vistas utanför institutionsområdet under coronapandemin och noterar att Sis omprövat behovet av besöksbegränsningar. Sis har när det varit möjligt infört lättnader och tillåtit besök, vilket JO anser är positivt.

Fakta: JO-granskningen av Sis

Justitieombudsmannen (JO) har granskat hur intagna på LVM-hem och särskilda ungdomshem påverkas av Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att stoppa smittspridning av covid-19.

I sitt beslut konstaterar JO Thomas Norling bland annat att Sis inte införde några särskilda rutiner för att skydda intagna som befinner sig i en riskgrupp vid smitta av covid-19.

Sis vidtog inte heller några särskilda åtgärder för att intagna och personal ska kunna följa Folkhälsomyndighetens råd om bland annat fysisk distans.

JO anser att Sis i första hand bör låta befarat eller bekräftat smittade av covid-19 ta ett eget ansvar för att hindra smittspridning. JO ställer sig också mycket tveksam till att det är möjligt att besluta om vård i enskildhet för en intagen i syfte att skydda medintagna mot covidsmitta.

Källa: JO