Radar · Inrikes

Forskning: Invandring minskar inte tilliten mellan människor

Arkivbild.

Tidigare forskning har pekat på att immigration och etnisk mångfald minskar den sociala tilliten i samhället. Det motbevisas nu av ny forskning från Göteborgs universitet.

Det var Robert Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard University i USA, som 2006 lade fram tesen om att immigration och etnisk mångfald tenderar att minska social solidaritet och socialt kapital på kort sikt.

Putnam grundar sin tes på studier av samhällen i USA där mångfalden upplevs ha minskat den så kallade mellanmänskliga tilliten, det vill säga det som avgör i hur stor utsträckning människor väljer att interagera med varandra.

Putnam menar att människor ”hukar ner sig” när mångfalden ökar i ett samhälle. Det gäller människor både i majoritetsgrupper och grupper i minoritet. Samarbetsförmågan minskar, menar Putnam, och människor tenderar att ha färre vänner.

Men statsvetarna Sören Holmberg och Bo Rothstein från Göteborgs universitet, som har tagit sig an Putnams tes i Sverige, har kommit fram till andra resultat.

Forskarna har studerat hur ökad mångfald påverkat den sociala tilliten människor emellan i 290 svenska kommuner och i Sverige som helhet under de senaste decennierna. Detta genom att jämföra kurvorna från de senaste decenniernas invandring med årliga SOM-mätningar som har gjorts sedan 1996 där man har mätt svenskarnas upplevelser av tillit till andra människor.

Resultatet av den nya studien visar, till skillnad från Putnams teori, att den mellanmänskliga tilliten i Sverige i hög grad har varit stabil de senaste 20 åren. Detta mot bakgrund av att andelen utrikesfödda i befolkningen har ökat från 11 procent vid milleniumskiftet, till 20 procent vid årsskiftet 2020.

Efter år 2015 går det dock att tyda ett visst samband mellan svagare social tillit och ökad etnisk mångfald i riktning av Putnams teori, men ett mycket svagt sådant, enligt Holmberg och Rothstein.

– Det vi finner är nästan nollsamband mellan ökad invandring och mellanmänsklig tillit i 290 kommuner. Det är ett mycket svagt samband över tio år med en något starkare förändring sedan 2015, men det är inget stöd för Putnams tes, säger Sören Holmberg till Arbetsvärlden.

Studien visar också att den mellanmänskliga tilliten i vissa socialt utsatta grupper har minskat under de senaste decennierna. Från 1996 och framåt har andelen som har uppgett att de har hög social tillit minskat bland unga, arbetslösa, lågutbildade och de som uppbär sjuk-/aktivitetsersättning.