Radar · Miljö

Halten läkemedelsrester i svenska vatten oroar

Allt fler svenska sjöar, vattendrag och kuststräckor riskerar att förorenas av läkemedelsrester, enligt en ny rapport.

På en rad platser i Sverige har substansen diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdet i sjöar och vattendrag. Det rapporterar Svenskt Vatten nu om. På sikt finns det också risk för att antalet drabbade platser mångdubblas.

Totalt rör det sig om 18 platser i Sverige där höga halter av diklofenak har uppmätts i sjöar, vattendrag och kuststräckor de senaste åren.

Siffrorna kommer från VattenInformationsSystem Sverige (VISS) vilket branschorganisationen Svenskt Vatten har sammanställt. Resultatet presenterades i rapporten ”ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö”, som publicerades i november i år.

Diklofenak är den aktiva substansen i några av våra mest namnkunniga smärtstillande läkemedel. Voltaren och Eeze är två exempel.

Av alla antiinflammatoriska läkemedel är diklofenak det som är mest skadligt för miljön, något som telefontjänsten 1177 Vårdguiden poängterar på sin hemsida. Forskning har till exempel visat att fiskar som har exponerats för diklofenak får njurskador.

Skräckexemplet i Indien

På 1990-talet fick en händelse i Indien, kopplat till diklofenak, global uppmärksamhet. Där hade miljontals gamar plötsligt dött inom loppet av några år – en situation som minskade landets gambestånd med 97 procent. Det hela skulle sedan komma att vara något av ett mysterium i många år.

Det dröjde ända till 2004 innan man lyckades ringa in vad som egentligen hade orsakat gamarnas död. Svaret: De hade dött av njurskador till följd av att ha ätit as efter boskap som behandlats med diklofenak. Förutom boskap och gamar drabbades också råttor och hundar. De åt av gamarna och spred i sin tur vidare olika sjukdomar, rabies exempelvis.

Risk att situationen eskalerar

I slutsatsen av den rapport som Svenskt Vatten nu har presenterat finns det inget som tyder på att situationen ska nå liknande proportioner i Sverige.

Samtidigt varnar ändå Svensk Vatten för att betydligt fler platser i Sverige kan komma att uppmäta diklofenaknivåer som överskrider gränsvärdet. Enligt rapporten bedömer man att det finns en risk för att upp emot 109 sjöar, vattendrag eller kuststräckor kan komma att drabbas.

Svenskt Vatten uppmanar nu beslutsfattare på både nationell och internationell nivå att vidta förebyggande åtgärder.

Svenskt Vattens uppmaningar

EU bör införa ett utvidgat producentansvar (Extended producer responsibility, EPR), för att kunna finansiera rening av läkemedelsrester i kommunala reningsverk.
Sverige ska verka för att EU gör det möjligt för medlemsstaterna att besluta om att miljöfarliga läkemedel inte ska få säljas receptfritt.
Läkare bör, när det är medicinskt möjligt och patientsäkert, avstå från att förskriva läkemedel som Havs- och vattenmyndigheten betraktar som så kallade särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Det inkluderar ämnen som  östradiol, etinylöstradiol, ciprofloxacin och diklofenak.
Läkemedelsindustrin bör se över den modell som används för att bedöma miljörisk i Fass så att den överensstämmer med de ämnen som Havs- och Vattenmyndigheten klassificerat som särskilt förorenande ämnen. Det är inte rimligt att ha en modell som kommer till slutsatsen att miljörisken av exempelvis diklofenak är ”försumbar”.
Apoteksföreningen bör verka för att införa ett system så att receptfria läkemedel kan miljömärkas.
VA-organisationerna behöver fortsätta följa utvecklingen och i dialog med tillsynsmyndigheterna undersöka behovet av att investera i avancerad läkemedelsrening på reningsverken.
Källa: Svenskt Vatten