Radar · Integritet

Otillräcklig samhällsorientering för nyanlända

"När materialet förenklas och anpassas för att inte bli föremål för kritik riskerar sanningshalten i informationen till viss del att gå förlorad", säger Linnéa Åberg i ett pressmeddelande.

Den information nyanlända får om det svenska samhället är kraftigt förenklad och inte behovsprövad, enligt Linnéa Åberg, adjunkt på Högskolan Väst. Samhällsinformationen tar mer hänsyn till kritiska röster än baseras på vetenskaplig kunskap.

– De tjänstemän som tar fram nationellt presentationsmaterial för samhällsorientering upplever sig granskade av politiker, journalister och allmänhet. En stor del av deras arbete går ut på att ge en beskrivning av Sverige som externa aktörer ska vara nöjda med i stället för att fokusera på de nyanländas behov, säger Linnéa Åberg, som har skrivit en ny avhandling på temat.

Samhällsorientering för nyanlända är en utbildningsinsats som ska underlätta för nyanlända att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Regeringen har beslutat att utöka insatsen och gett Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram mer omfattande underlag om svenska värden.

Linnéa Åberg betonar vikten av att utreda de nyanländas behov. Det finns flera utmaningar för att kunna säkerställa att informationen är vetenskapligt korrekt och förenklad samtidigt som information om svenska värden kan kräva fördjupning, komplexitet och perspektiv, det senare en svårighet som pekas ut av de sakkunniga. De uttrycker även oro över att materialet ska väcka anstöt i något politiskt läger.

– Arbetsuppgiften att ta reda på svenska värden och hur de ska presenteras är den som har beskrivits som svårast av tjänstemän i studien. De som arbetar med materialet hanterar det som om det vore gjort av glas.