Radar · Inrikes

Det här gäller på din studieort

Det blir en kombination av undervisning på distans och i lokalerna i höst på Lunds universitet, liksom på många andra lärosäten.

Efter en vår av distansplugg är det nu fritt fram för universiteten och högskolorna att öppna lokalerna för studenterna – men med restriktioner.

Lärosätena har valt olika vägar inför höstterminen, från mycket till lite undervisning i lokalerna.

Även om en del detaljer skiljer sig åt mellan universiteten och högskolornas vägval inför höstens plugg, uppger samtliga att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller.

Fysiskt avstånd ska kunna hållas i lokalerna och anställda och studenter måste stanna hemma vid minsta coronasymptom.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller bara om allmänheten ges tillträde till exempelvis en föreläsning vid ett universitet eller en högskola, enligt polisen.

Uppsala universitet

• De flesta kurserna kommer att genomföras på campus – ”med vissa digitala inslag”. Studenter uppmanas kontakta sin institution och prata med program- eller kursansvarig om man önskar mer information än den som skickas ut.
Lunds universitet

• Campusförlagd utbildning och examination tillåts i universitetets lokaler, men i begränsade former. Undervisning och examinationer som inte kan, eller ”inte utan stora svårigheter kan genomföras” på distans kommer att prioriteras tillgång till lokalerna.

Göteborgs universitet

• Utbildningen på campus begränsas till hösten, och kommer delvis att ske digitalt under terminen.

• Vissa verksamheter och studenter kommer att prioriteras för utbildning och examination i universitetets lokaler. Det gäller bland annat introduktioner, studenter som genomför avslutande läsår, internationella studenter som är på plats i Sverige och examinationer som inte går att genomföra digitalt.

Stockholms universitet

• Öppnar sina lokaler ”stegvis” under hösten. Under terminens första del planeras både distansundervisning och campusförlagd undervisning.

Umeå universitet

• Undervisning och examinationer ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras som planerat i lokalerna.

• Studenter som läser sin första eller sista termin på utbildningsprogram prioriteras i lokalerna.

• Undervisning och examination kan behöva genomföras på kvällen, om det krävs ur ett smittskyddsperspektiv, och om det är möjligt för de som ska delta.

Linköpings universitet

• Universitetet återgår stegvis till att bedriva sin verksamhet i lokalerna. Viss undervisning kan behöva ske digitalt för att minska smittspridningen.

• Nya studenter och längre fristående kurser med hög andel nya studenter ska prioriteras för campusförlagd utbildning. Detsamma gäller examinationer och moment som inte är möjliga, eller olämpliga, att genomföras utanför skolans lokaler.

Karolinska institutet

• Öppnar successivt upp för utbildning i lokalerna under hösten. Teoretisk undervisning kommer delvis fortsätta på distans, medan andra grupper och aktiviteter prioriteras på campus. Det gäller bland annat praktiska moment eller examination, nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå, samt disputationer.

Kungliga tekniska högskolan

• Lokalerna öppnas gradvis – undervisningen kommer att ske både digitalt och på campus. Stora föreläsningar ska genomföras i andra former än i en stor sal, exempelvis i mindre grupper eller digitalt.

• Studenter som börjar sitt första år, på förberedande nivå, grundnivå eller avancerad nivå, kommer i första hand få tillgång till lokalerna. Även laboratorier och workshops kommer att ske på högskolan.

• Övriga studenter kommer till största del ha digital undervisning. Även examinationer ska främst ske digitalt.

Luleå tekniska universitet

• Första delen av höstterminen, 31 augusti till 30 oktober, planeras både fysiskt och digitalt. Alla studenter ska vara beredda på att infinna sig i skolans lokaler, men studenter som börjar sin första termin kommer att prioriteras när tillgången till lokalerna fördelas.

• Samma regler gäller eventuellt den andra delen av terminen, 2 november till 16 januari, om inget annat beslut tas.

Karlstads universitet

• Studier kommer bedrivas både på campus och digitalt. De studenter som börjar sitt första år på ett campusbaserat program kommer att prioriteras vad gäller undervisning i skolans lokaler.

• Beslut om senare delen av höstterminen och framåt presenteras senast den 30 september.

Linnéuniversitetet

• Begränsad undervisning och examination på campus under hösten. I första hand får lokalerna användas för salstentor och introduktionsaktiviteter inom campusförlagda program med förstaårsstudenter.

Örebro universitet

• Planerar att återgå till campusundervisning, men bara delvis, och i kombination med digital undervisning. Nya studenter prioriteras studier på plats på campus.

• Vad gäller tentamen är huvudregeln att det ska ske digitalt till och med den 31 oktober, med vissa undantag för exempelvis laborationer eller konstnärliga examinationer.

Mittuniversitetet

• Viss undervisning i lokalerna, en annan del kommer ske digitalt på distans. Studenter med praktiska moment i sin utbildning, som måste utföras på plats, kommer ges företräde till lokalerna. Resterande moment kommer i första hand ske på distans.

Malmö universitet

• Undervisningen kommer att ske både digitalt och i lokaler, fram till 8 november. Huvudinriktningen är digital undervisning – men undantag kan göras, exempelvis för moment som kräver fysisk närvaro.

• Ett nytt beslut för resten av höstterminen kommer senast den 1 september.

• Universitetets introduktion för nyantagna studenter kommer att ske digitalt.

Sveriges lantbruksuniversitet

• Viss undervisning och examination får genomföras på campus. Studier som under våren skett på distans, som fungerat bra, rekommenderas dock att fortsätta på distans även under hösten.

Reglerna som presenteras i dagsläget kan ändras om myndigheterna går ut med nya råd. Informationen kommer från universitetens och högskolornas respektive hemsida.