Radar · Miljö

Mindre gift i Östersjöns fisk

Giftiga ämnen som är förbjudna i Sverige sedan 1970-talet finns fortfarande i våra vatten, något som har visat sig försämra fortplantningsförmågan och orsaka cancer hos djur.

Halterna av miljögifterna dioxiner och PCB minskar i Östersjön och våra största sjöar, visar en kartläggning som gjorts under sex års tid.

Färre och mindre rörliga spermier. Låg födelsevikt, emaljskador, påverkade hormonnivåer och svårigheter med inlärning och motorik hos barn. Det är några sätt människor har visat sig påverkas av miljögifterna dioxiner och PCB, som finns i svenska vatten. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har ofta visat sig innehålla dioxin och PCB över EU:s gränsvärden för gifterna.

Men nu är halterna på väg ner, visar en ny studie från de senaste sex åren, genomförd av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Fiskarterna som undersökts är sik, strömming, lax och öring, och de kommer från Östersjön samt Vänern och Vättern. Forskarna tog hjälp av yrkesfiskare för insamling av fisken, mellan år 2014 och 2019.

En slutsats var att halterna av dioxinlika ämnen, dit även vissa av de kemiska föreningar som förkortas PCB räknas, minskar i miljön. Halterna varierade beroende på fiskens fetthalt, storlek, ålder och fångstplats. Fetare, äldre fiskar har överlag mer gift i sig, liksom de som är fångade i områden som Stockholms innerskärgård.

Att fisken innehåller dioxin beror bland annat olika typer av utsläpp som ligger långt tillbaka i tiden, till exempel från träskyddsmedel från skogsindustrin, klorblekning, sulfatmassaproduktion och sopförbränning. Ämnena är stabila och svårnedbrytbara, något som gör att de stannar kvar i miljön långt efter att de förbjudits. Alla källor är ännu inte kartlagda, enligt SLU. PCB är industrikemikalier fram till att de förbjöds på 1970-talet användes i exempelvis transformatorer och fogmassor i hus.

Farligare än vad vi trott

Den undersökta fisken låg i många fall under EU:s gränsvärden, och forskarna förutspår att fisken framöver kommer att kunna bli av med det exportförbud som gäller eftersom gifthalterna är för höga (se faktaruta).

Samtidigt väntas unionens gränsvärden sänkas kraftigt, enligt ett uttalande från Europeiska livsmedelsverket. Det baserar sig på en studie som visar att miljögifterna dioxin och PCB är betydligt farligare för människor än vad man tidigare trott, något Syre rapporterade om i mars 2020.

I dag får fisk med gifthalter över EU:s gränsvärden säljas inom Sverige, men Livsmedelsverket avråder barn, ungdomar, ammande, gravida och personer som vill bli gravida i framtiden att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år.

Sverige har undantag för att äta giftig fisk

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande kemiska egenskaper. De är giftiga, fettlösliga och långlivade, vilket gör dem mycket skadliga när de sprids i miljön.
PCB (står för polyklorerade bifenyler) är klorföreningar varav vissa har dioxinliknande egenskaper.
Ämnena bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av andra kemikalier, och vid förbränningsprocesser och vid produktion av järn och stål.
I miljön ansamlas dioxin och dioxinlika ämnen i fett hos levande organismer. De anrikas i näringskedjan och högst halter hittas hos rovdjur såsom lax, örn och säl.
Inom EU finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som djur som säljs som livsmedel får innehålla. Sedan 2002 har Sverige haft ett undantag från dessa värden, som betyder att djuren får säljas på den svenska marknaden, men inte exporteras (förutom till länder med motsvarande undantag), oavsett hur mycket dioxin och PCB de innehåller.
Källor: Naturvårdsverket, Karolinska institutet, Livsmedelsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV