Radar · Miljö

Mindre gift i Östersjöns fisk

Giftiga ämnen som är förbjudna i Sverige sedan 1970-talet finns fortfarande i våra vatten, något som har visat sig försämra fortplantningsförmågan och orsaka cancer hos djur.

Halterna av miljögifterna dioxiner och PCB minskar i Östersjön och våra största sjöar, visar en kartläggning som gjorts under sex års tid.

Färre och mindre rörliga spermier. Låg födelsevikt, emaljskador, påverkade hormonnivåer och svårigheter med inlärning och motorik hos barn. Det är några sätt människor har visat sig påverkas av miljögifterna dioxiner och PCB, som finns i svenska vatten. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har ofta visat sig innehålla dioxin och PCB över EU:s gränsvärden för gifterna.

Men nu är halterna på väg ner, visar en ny studie från de senaste sex åren, genomförd av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Fiskarterna som undersökts är sik, strömming, lax och öring, och de kommer från Östersjön samt Vänern och Vättern. Forskarna tog hjälp av yrkesfiskare för insamling av fisken, mellan år 2014 och 2019.

En slutsats var att halterna av dioxinlika ämnen, dit även vissa av de kemiska föreningar som förkortas PCB räknas, minskar i miljön. Halterna varierade beroende på fiskens fetthalt, storlek, ålder och fångstplats. Fetare, äldre fiskar har överlag mer gift i sig, liksom de som är fångade i områden som Stockholms innerskärgård.

Att fisken innehåller dioxin beror bland annat olika typer av utsläpp som ligger långt tillbaka i tiden, till exempel från träskyddsmedel från skogsindustrin, klorblekning, sulfatmassaproduktion och sopförbränning. Ämnena är stabila och svårnedbrytbara, något som gör att de stannar kvar i miljön långt efter att de förbjudits. Alla källor är ännu inte kartlagda, enligt SLU. PCB är industrikemikalier fram till att de förbjöds på 1970-talet användes i exempelvis transformatorer och fogmassor i hus.

Farligare än vad vi trott

Den undersökta fisken låg i många fall under EU:s gränsvärden, och forskarna förutspår att fisken framöver kommer att kunna bli av med det exportförbud som gäller eftersom gifthalterna är för höga (se faktaruta).

Samtidigt väntas unionens gränsvärden sänkas kraftigt, enligt ett uttalande från Europeiska livsmedelsverket. Det baserar sig på en studie som visar att miljögifterna dioxin och PCB är betydligt farligare för människor än vad man tidigare trott, något Syre rapporterade om i mars 2020.

I dag får fisk med gifthalter över EU:s gränsvärden säljas inom Sverige, men Livsmedelsverket avråder barn, ungdomar, ammande, gravida och personer som vill bli gravida i framtiden att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år.

Sverige har undantag för att äta giftig fisk

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande kemiska egenskaper. De är giftiga, fettlösliga och långlivade, vilket gör dem mycket skadliga när de sprids i miljön.
PCB (står för polyklorerade bifenyler) är klorföreningar varav vissa har dioxinliknande egenskaper.
Ämnena bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av andra kemikalier, och vid förbränningsprocesser och vid produktion av järn och stål.
I miljön ansamlas dioxin och dioxinlika ämnen i fett hos levande organismer. De anrikas i näringskedjan och högst halter hittas hos rovdjur såsom lax, örn och säl.
Inom EU finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som djur som säljs som livsmedel får innehålla. Sedan 2002 har Sverige haft ett undantag från dessa värden, som betyder att djuren får säljas på den svenska marknaden, men inte exporteras (förutom till länder med motsvarande undantag), oavsett hur mycket dioxin och PCB de innehåller.
Källor: Naturvårdsverket, Karolinska institutet, Livsmedelsverket

Radar · Miljö

Därför återvände lodjuren till södra Sverige

Antal funna familjegrupper i Sverige under säsongen 2022/2023.


För 20 år sedan fanns ingen permanent lodjurspopulation i södra Sverige, men sedan dess har lodjuren återhämtat sig där. Orsakerna är flera, visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vintern 2021/2022 fanns det ungefär 345 lodjur i södra Sverige, det vill säga söderut från Mälaren och Vättern. Förvaltningens miniminivå låg på 148 lodjur för regionen.

I hela Sverige uppskattar Naturvårdsverket att det finns drygt 1 400 lodjur.

Radar · Djurrätt

Läckt förslag om EU-regler för djurtransporter kritiseras

En gristransport i Tyskland inspekteras av polisen.

I veckan kommer EU-kommissionen presentera ett förslag om skärpta regler för djurtransporter. Det är bara en liten del av det stora paket kring djurvälfärd som först planerats att presenteras inom denna mandatperiod. Men läckta dokument visar nu att inte ens transportdelen ser ut att bli särskilt ambitiös.

Innan slutet på 2023 skulle EU-kommissionen presentera flera förslag på förbättrat djurskydd i unionen, bland annat ett förbud mot lantbruksdjur i bur. Det var planen. Till sist visade det sig dock att det bara blir ett förslag om skärpta regler kring djurtransporter under denna mandatperiod. Och även där ser det ut att bli skärpningar med modifikation. Läckta dokument visar bland annat att EU-kommissionens förslag inte innebär något stopp för transporter av levande djur utanför EU, något som genom åren fått omfattande kritik från flera håll. 

Vissa skärpningar ser ut att ske. Bland annat föreslår kommissionen ett förbud av fartyg som seglar under ”svart flagg”, det vill säga som klassas som betydligt under en standardnivå. Blir det verklighet skulle hela 55 procent av den nuvarande flottan som transporterar levande djur förlora sina tillstånd. 

Men det finns en rad andra problem, menar djurrättsorganisationen Eurogroup for animals, som har tagit del av de läckta dokumenten. De skriver att ansvaret för att rapportera in missförhållanden till myndigheterna faller på just de personer som utför transporterna.

”Vi kan bara föreställa oss hur ivriga dessa operatörer kommer att vara att rapportera sina egna överträdelser till de behöriga myndigheterna”, skriver Reineke Hameleers, vd för Eurogroup for animals, i en kommentar

Kalvar får transporteras 18 timmar

Vissa positiva element finns i utkastet, skriver djurrättsorganisationen. Det handlar bland annat om förkortade max-restider för de flesta typerna av djur, obligatorisk spårbarhet i realtid på alla vägtransporter samt att kalvar yngre än 5 veckor inte får transporteras. 

Men fortfarande får övriga kalvar, trots att de anses vara sårbara, transporteras nio timmar plus nio timmar om det finns en timmas paus emellan dessa sträckor och om lastbilarna har ett speciellt utfordringssystem installerat. Men om lastbilarna delvis transporteras via fartyg så räknas inte tiden på fartygen in i dessa timmar. 

Eurogroup for animals kommenterar: ”som om hunger, uttorkning och utmattning hos oavvanda djur (och faktiskt hos alla djur) inte vore tidsberoende” och konstaterar vidare att dessa regler, som de nu är utformade, bland annat legitimerar den irländska exporthandeln med mjölkkalvar, som 2022 involverade 153 000 kalvar.

Fler typer av djur inkluderas

Enligt det som går att läsa i de läckta dokumenten står heller ingenting om maxtemperaturer under transporterna, trots att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, rekommenderat en maxtemperatur på 30 grader för transporter under dagtid. Inte heller står det något om obligatorisk övervakning av mikroklimatet i lastbilarna. 

Även vattenlevande djur och djur som transporteras i ”vetenskapligt syfte” inkluderas i det föreslagna regelveket. Men här är skrivningarna vaga, och utan mer specifika skrivningar är risken stor att de inte får något skydd i någon större utsträckning, konstaterar Eurogroup for animals.

Även transport av sällskapsdjur kommer att få regler att efterleva. Men i förslaget finns ingen maxtid för transport inskriven, bara att de måste matas ”minst var 24:e timma”. 

Radar · Djurrätt

Nykläckta kycklingar åt varandra levande

Bilden har tagits på ett kläckeri som inte har någon koppling till händelserna som beskrivs i artikeln.

Filmer från ett av Kronfågels kläckerier i Sverige visar hur nykläckta kycklingar äter varandra levande, rapporterar TV4 Nyheterna.

Filmerna visar kycklingar som sorterats bort för avlivning eftersom de är skadade och därför inte ansetts produktionsdugliga, och har spelats in av en djurrättsaktivist som tagit anställning på kläckeriet i syfte att dokumentera hur kycklingarna behandlas.

Kycklingarna ska egentligen avlivas inom kort efter utsorteringen, men har i flera fall blivit liggande i upp till tre timmar och därmed utsatts för onödigt lidande.

– Det är bedrövligt. Man måste kunna göra det bättre. Vi har ju lagar och regler för att man ska följa dem, säger Niklas Lundberg på Svenska djurskyddsföreningen till tv-kanalen.

Kronfågels vd Fredrik Strømmen säger att händelserna som filmats kan vara kopplade till ett produktionsstopp tidigare i år där allt fokus har legat på att få i gång produktionen.

– Då är det viktigt att rutinerna följs. Men här tror jag att det har gått så snabbt att vi inte har hängt med och kanske är det en medarbetare som inte lärts upp ordentligt av oss, som inte gjort som man ska och fåglarna hamnar då ihop och hanteras inte i enlighet med våra rutiner, säger Strømmen till TV4.