Glöd · Panelen

Syrepanelen om barnkonventionen

Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

Varje vecka svarar paneldeltagare från olika delar av samhället. Veckans fråga handlar om barnkonventionen, som har varit svensk lag sedan den första januari: Anser du att barnkonventionen har förbättrat barns situation i Sverige? Finns det områden där du skulle vilja se att den användes mer?

Den har absolut möjliggjort ett annat samtal och kravställningar på att barns rättigheter och barnperspektivet ska vara i fokus i ärenden som berör dem. Dock ser vi att det fortfarande finns mycket arbete kvar innan barns rättigheter till fullo tillgodoses. Det finns ett fortsatt stort behov av att utbilda vuxna, i alla led, och att integrera barnperspektivet i den övriga politiken för att skapa reell förändring på sikt. I vårt arbete i Sverige möter vi många barn som kommit hit på flykt och som lever under mycket osäkra förhållanden – och här ser vi att det finns ett stort arbete att göra för att säkerställa att även deras rättigheter tillgodoses på riktigt.

Frida Berry Eklund, 43 år, verksamhetsledare, Våra barns klimat

Barns rättigheter måste kopplas konkret till alla klimatpolitiska beslut. Beslut som tas i dag på alla nivåer, kan antingen bidra till eller försämra möjligheterna för våra barn att växa upp i en värld utan en skenande klimatkris. Två frågor som beslutsfattare bör ställa sig är: Hur bidrar det här beslutet till barns liv, hälsa och utvecklingsmöjligheter? Har barns perspektiv och röster tagits i beaktning? Att anlägga ett barnrättsperspektiv kan bidra till att öka takten i omställningsarbetet, bryta partipolitiska låsningar och uppmuntra politiker att agera långsiktigt.

German Bender, 44 år, programchef, Arena Idé

Det är viktigt att barnkonventionen blivit svensk lag, men hittills är det svårt att se några konkreta effekter. För min del har jag under lång tid varit väldigt bekymrad över den ökade skolsegregationen, som gör att barn med bakgrund i olika länder och samhällsklasser alltmer sällan går i samma skolor. Den marknadsstyrda svenska skolan söndrar och bryter ner, mer än den enar och rustar. Barnkonventionen är tyvärr alldeles för allmänt formulerad att kunna användas som verktyg för att minska segregationen.

Gunnel Malm, 72 år, förtroendevald inom kyrkan, Julita

Nej, jag har inte sett någon förbättring! Ja, den ska användas när det gäller allt som rör barn. Ungar ska till exempel inte kunna tas ifrån fosterföräldrar, där de varit sen spädbarnsåldern, och sättas in på ett hem. Bara för att. Fruktansvärt dåligt att göra så och toppen att det kommer prövas av en medkännande advokat!

Jan Strömdahl, 83 år, ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Skulle vilja se kraftfullare avtryck i asylprocessen, och vad gäller rätten till bostad: stopp för vräkningar.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker, Järna

Jag vet inte om det har haft någon effekt, men jag upplever att det i alla fall pratas om problemet med att barn tvingas till umgänge med förälder som använt våld i hemmet. Jag hoppas det har skett en förändring!

Malin Nilsson, 36 år, generalsekreterare, IKFF

Jag skulle vilja se Barnkonventionen återspeglas i migrationspolitiken. Den tillfälliga asyllagstiftningen har haft förödande konsekvenser för människor på flykt, inte minst för barn som förvägrats sin rätt till trygghet. Det är dags att Sverige lever upp till sina skyldigheter under konventionen och ser till att barnets bästa alltid är vägledande i beslut som rör barn.

Martin Nihlgård, 49 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

När Sveriges regering tvekar att ta hem svenska barn från misär i fångläger i Syrien, då är det tydligt att barnkonventionen inte gäller alla barn. När våra politiker diskuterar barn i migration känns det inte som att barnkonventionen är det alla politiker har för ögonen. När politiker föreslår att barn ska sättas i fängelse känns barnkonventionen väldigt långt borta. Det är enkelt: Barnkonventionen måste gälla alla barn.

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

Barnkonventionen och FN:s granskningar av Sverige har i 30 år varit viktiga för att stärka barns levnadsvillkor i landet. Att konventionen blivit lag har lyft barnperspektivet på dagordningen. Det är bra. Konventionen är dock främst allmänna bestämmelser. Barnets bästa skulle till exempel behöva väga tyngre i vårdnads- och placeringstvister, men konventionen är så vag att den är svår att tillämpa. Vi behöver därför fortsätta analysera från fall till fall om myndighetsutövning och lagstiftning lever upp till våra åtaganden.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

I teorin ska barnkonventionen leda till att barns rättigheter får högre status. I praktiken ska myndigheter och domstolar tillämpa konventionen samtidigt som ordinarie lagstiftning. Huruvida det har lett till förändring är för tidigt för mig att kommentera. Därför vill jag vara försiktig med att säga att den ska användas mer på vissa områden. Men rättighetslagstiftningar är ofta tandlösa och det krävs sociala rörelser för att tvinga igenom lagens intentioner. Kampen fortsätter!

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

Att barnkonventionen äntligen blev svensk lag var en stor seger för civilsamhället. I veckan vann barn och unga, som kämpat mot Preemraff och mot att lagstiftningen inte skyddar klimatmålen, en ny seger för barns rätt till en framtid. Framtidsjorden vill se att barns rättigheter på allvar beaktas i klimatpolitiken. Domstolar borde pröva hur artikel 12 – barns rätt att få delta och bli hörda – hanteras och klimaträttvisa garanteras. Alla barns röst måste säkras i beslut om deras framtid.

Ulf Schyldt, 49 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Det är lite tidigt att säga än. Jag tror inte vi kommer att se verkliga skillnader förrän om ett par år, när myndigheter haft tid att ändra sina rutiner och regler. Och kanske också ett antal ytterligare lagändringar behövs för att följa upp konventionen i praktiken? Till viss del syns det i förslaget till ny socialtjänstlag som presenterades nyligen, och det är det jag tror vi behöver se mer av. Men diskussionen kring barns rättigheter har ändrats – och det är ett första steg.

Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

I min mening är det positivt att barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Jag skulle vilja se att barnkonventionens artikel 6 – ”Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling” – åberopades i större utsträckning. I dagsläget agerar världens länder inte i enlighet med Parisavtalet och följden blir att hela generationer av barn går en mycket allvarlig framtid till mötes. Här skulle jag vilja att barnkonventionen användes som ett verktyg för att säkra framtiden för kommande generationer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV