Radar · Miljö

Miljörörelsen sågar utredning som vill skrota nyckelbiotoper – blir upp till markägaren

Gammelskog i Sverige är ett sådant område som har särskilt högt naturvärde, så kallad nyckelbiotop.

Nu kan ett av civilsamhällets bästa verktyg för att förhindra avverkning av värdefull natur ryka, så kallade nyckelbiotoper. Det varnar Naturskyddsföreningen för efter att skogsutredningen lagt fram sina förslag till regeringen. Även WWF sågar stora delar av utredningen.

Genomförs de förslag som skogsvårdsutredningen lämnar till regeringen i dag, innebär det att dagens modell för skydd av skog förändras i grunden.

En av de största förändringarna från dagens system är att arbetet med så kallade nyckelbiotoper skulle slopas, områden som anses ha särskilt höga naturvärden och som i dag inventeras av Skogsstyrelsen och de storskaliga skogsbruken.

Även om en sådan klassning inte innebär ett lagstadgat skydd, innebär det i praktiken ett avverkningsstopp, då skogsägaren får svårt att sälja virket. Utan att hen får en ersättning. Något som utredaren anser vara problematiskt.

– Vi har kommit fram till att det finns en mycket svag rättslig grund för nyckelbiotopsinventering. Jag vill inte säga att det har skett utanför lagen, men det är mycket tveksamt, säger utredaren Agneta Ögren till TT.

"Mer ska ske på frivillig väg"

Istället vill hon att skogsbolagen själva identifierar vad som finns i skogen och att skogsägaren därefter ska ges möjlighet att på frivillig väg skydda det som kan anses värdefullt. Men det är förslag som sågas av både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

– I pilotstudier visar sig skyddsmodellen ge lägre naturvårdskvalité till en högre kostnad. En sådan strategi kommer vara långt ifrån tillräcklig för att bevara skogens arter och ekosystemtjänster, säger Linda Berglund, senior skogsexpert på WWF och ledamot i utredningen.

Naturskyddsföreningen pekar på att nyckelbiotoper använts flitigt av civilsamhället, som ofta ryckt ut för att upplysa myndigheter och media om att skog som har höga naturvärden varit i farten att avverkas.

"Motverkar ideelt engagemang"

Miljörörelserna är också kritiska till att den databas där nyckelbiotoperna är registrerade ska rensas – om förslaget blir verklighet.

– Utan insatser från den ideella naturvården genom åren skulle stora arealer av skyddsvärda skogar ha avverkats utan någon som helst insyn. Att lägga fram förslag som motverkar det ideella engagemanget är därför inte bara otidsenligt, det kommer även underminera det svenska skogsbrukets trovärdighet på den internationella marknaden, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Också Världsnaturfonden WWF är starkt kritiska.

– Att utredningen helt överger begreppet nyckelbiotoper och föreslår att den kunskap som  finns rensas ut, ökar risken att höga naturvärden försvinner. Det kommer inte heller att underlätta för markägare. Förslaget riskerar att underminera certifiering som verktyg för svenska skogsprodukter att konkurrera på en internationell marknad. Där är trovärdighet och hållbarhet en konkurrensfördel, säger Linda Berglund på WWF.

Samtidigt som de båda miljörörelserna sågar flera av förslagen, är de positiva till förslaget att skydda en yta stor som Västmanland av de fjällnära skogarna.

Läs mer: Forskare om den fjällnära skogen: Sverige har ett särskilt ansvar