Zoom

Utsatta för sexuellt våld mår sämre och får mindre stöd under pandemin

"Människor som har utsatts för sexuellt våld är en bortglömd grupp som har svårt att föra sin egen talan och därmed bevaka sina rättigheter.

Den psykiska ohälsan hos personer som utsatts för sexuellt våld ökar och tillgången på stöd minskar under coronapandemin, enligt en ny rapport från organisationen Storasyster.

– Tecken tyder på att efterfrågan på stöd kommer att öka och samhället måste ha beredskap för att ge utsatta vård och stöd, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

I rapporten Det går inte att berätta för någon på riktigt lyfter organisationen Storasyster situationen för personer utsatta för sexuellt våld under covid-19. Rapporten bygger på en enkätstudie med 165 svarande, i huvudsak kvinnor och tjejer. Var tredje person uppgav att möjligheten att ta del av stöd och vård minskat till exempel genom avbokade besök på grund av misstänkta covid-19-symptom eller att fysiska möten ersatts med video- eller telefonsamtal.

– Vi vet sedan tidigare att mäns våld mot kvinnor ökar under kriser och vi tar årligen emot cirka 2 500 personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. En majoritet har utsatts i sina egna hem. Pandemin innebär även en ökad utsatthet eftersom många blir fast hemma med sina förövare, säger hon.

Storasyster arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld och beskriver att de inkluderar ett könsmaktsperspektiv i sitt arbete.

Hälften fått värre situation

Minskad tillgång till stöd gör att hälften av personerna i studien upplevde att symtom, som stress, ångest, oro, depression och sömnproblem, har ökat eller förvärrats. Var femte person (19 procent) uppgav att de utsatts för någon typ av våld under de fyra veckor som studien genomfördes. Vanligast var att ha drabbats av psykiskt våld till exempel kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll.

Personer som utsatts för sexuella övergrepp upplever ofta skam- och skuldkänslor, ångest, rädsla, oro, försämrad självkänsla och tillitsproblematik. I en tidigare rapport från Storasyster, 5 211 röster om sexuellt våld (2019), vittnade en tredjedel (32 procent) om allvarlig psykisk ohälsa i form av suicidtankar till följd av övergrepp.

– Förvärrad psykisk ohälsa i kombination med begränsad tillgång till stöd gör att fler personer inte bearbetar de övergrepp som de har utsatts för, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Stödåtgärder för de utsatta

Bland Storasysters åtta förslag för att skapa en bättre situation för utsatta finns att förstärka och samordna insatser till personer som utsätts för sexuellt våld under pandemin. Särskilt utsatta är prostituerade. Enligt rapporten behöver personer som ska ta sig ur prostitution att samhället har ett tydligt samarbete mellan vård, socialtjänst och det civila samhället samt stöd i form av akut vård, skyddat boende vid behov och stöd för att bearbeta erfarenheter av våld.

Bland annat organisationen Real stars, som arbetar mot sextrafficking, har gått ut och pekat på att utsattheten bland prostituerade ökat. Medan pandemin gjort att färre får massage rapporterar socialarbetare om sexuell exploatering kopplad till massage- och thaimassagesalonger samt att fler har pressats att sälja sexuella tjänster, enligt Real stars.

– Vi är väldigt oroade över att många av de kvinnor som redan är utsatta och får en knapp arbetsinkomst från massage pressas till sexuella tjänster i högre grad under krisen, skriver Real stars generalsekreterare Malin Roux Johansson i ett pressmeddelande i maj.

"Beröringsskräck inom vård"

Ytterligare ett bland Storasysters åtta förslag till åtgärder är att tillsätta en utredning om tillgången till stöd för utsatta under pandemin. Där vill de se en beredskapsplan, som kan säkerställa stöd till de personer som utsätts för sexuellt våld, som kan implementeras vid olika samhällskriser.

– Vi behöver även fler specialiserade mottagningar och samtalsstöd för personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. I dag finns bara en mottagning på Södersjukhuset i Stockholm och vi ser att det behövs fler i landet, säger hon.

Hon betonar vikten av det initiala bemötandet av dem som utsatts för sexuellt våld, vad som är viktigt att säga och var stöd och hjälp finns att få.

– Många som kommer till oss har varit i kontakt med primärvården och berättar om att det fortfarande finns en beröringsskräck inom vården när det gäller sexuellt våld. Därför är det så viktigt att arbeta med att öka kunskapen inom bland annat vården, polisen och skolan.

Förslag på åtgärder

Storasyster bedömer att efterfrågan på stöd kommer att öka efter pandemin och menar att samhället behöver ha beredskap för stöd. I rapporten föreslås:
1. Utred om stöd och vård till utsatta tillgodosetts under pandemin.
2. Förstärk och samordna insatser till personer som utsatts för sexuellt våld under coronakrisen.
3. Stärk tillgången till adekvat vård och stöd i mindre akuta skeende, utöver primär- och akutsjukvården.
4. Folkbilda om sexuellt våld.
5. Öka kompetensen om sexuellt våld bland yrkesverksamma (vårdpersonal och stödgivare, socialtjänst, polis och rättsväsende) som möter utsatta.
6. Öka lyhördheten kring barns mående och behov av stöd i skolan och bland lärare, fritidspedagoger och elevhälsoteam.
7. Öka kunskapen om arbetsgivarens ansvar för att erbjuda utsatta medarbetare stöd och vård.
8. Säkerställ mer resurser till polis för att upptäcka och utreda sexualbrott som begås digitalt och fler utbildningsinsatser till unga med fokus på utsatthet på nätet.
Källa: Storasyster