Radar · Miljö

FN-rapport visar att vart tredje barn har för höga blynivåer

Ett barn testas för blyvärden i blodet i Michigan, USA.

Blyförgiftning drabbar världens barn i en omfattning som tidigare varit okänd, visar en ny FN-rapport. Runt 800 miljoner barn har blynivåer som kan vara skadliga för barnens utveckling, hälsa och intelligens.

Vart tredje barn i världen, eller runt 800 miljoner barn, har blynivåer i blodet på över fem mikrogram per deciliter, vilket är gränsen för vad som anses behöver åtgärdas, enligt rapporten från FN:s barnfond Unicef och organisationen Pure Earth.

Det är särskilt allvarligt för bebisar eller barn under fem år, vars hjärnor är mindre utvecklade och där skadorna kan orsaka livslångt nedsatta neurologiska, kognitiva och fysiska förmågor.

”Med få tidiga symptom skadar bly tyst barnens hälsa och utveckling med potentiellt dödliga konsekvenser”, menar Henrietta Fore, chef för Unicef.

Äldre barn riskerar en högre risk för njurproblem och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet, enligt rapporten. Man har också sett ett samband med blyförgiftning och ökad kriminalitet och våld.

Blynivåer i blodet på över fem mikrogram per deciliter är det som USA:s smittskyddsmyndighet CDC satt som gräns för åtgärder. Från och med den nivån anser också Världshälsoorganisationen att blyvärdet kan ha ett samband med minskad intelligens, inlärningssvårigheter och beteendestörningar hos barn.

Undermålig återvinning

Nästan hälften av de drabbade barnen bor i Sydasien, enligt rapporten, som är en analys av blyexponeringen hos barn gjord av forskningsinstitutet IHME vid University of Washington, vilken har granskats och kommer att publiceras i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Det är framför allt inofficiell och undermålig återvinning av blybatterier som ligger bakom förgiftningen i låg- och medelinkomstländer där antalet fordon, som ofta har blybatterier, har trefaldigats sedan år 2000. Återvinningen av fordonen sker ofta under farliga och olagliga förhållanden, samtidigt som samhället eller arbetarna inte är medvetna om de risker de utsätter sig själva eller samhället för när bly spills ut på marken eller eldas upp och avger giftiga ångor.

"Kan saneras och återställas"

Andra källor till förgiftning är blyledningar, blybaserad färg, blylödda konservburkar samt bly i kryddor, smink, leksaker och andra vardagsprodukter.

Föräldrar som arbetar med bly får också ofta förorenat damm på sina kläder, händer eller i håret vilket deras barn sedan utsätts för.

”De goda nyheterna är att bly säkert kan återvinnas utan att utsätta arbetarna, deras barn och omkringliggande bostadsområden. Blyförorenade platser kan saneras och återställas”, säger Richard Fuller, chef vid Pure Earth.

”Människor kan utbildas om farorna med bly och stärkas i att skydda sig själva och sina barn. Avkastningen på investeringen är enorm: förbättrad hälsa, ökad produktivitet, högre IQ, mindre våld och en ljusare framtid för miljoner barn över hela världen”, fortsätter han.

Fakta: Bly

• Bly finns överallt i miljön och i låga halter i de flesta livsmedel. Livsmedel som fisk, kött, spannmålsprodukter, rotfrukter och mejerivaror innehåller i regel låga blyhalter.
• Det mesta av blyet får vi i Sverige ändå i oss från spannmål, dryck och vegetabilier då det är livsmedel vi äter ofta. Vissa skaldjur, lever och njure, liksom visst kött från vilt kan innehålla förhöjda halter bly.
• Sedan användningen av blyad bensin minskat har halten bly i blodet hos människor sjunkit såväl i Sverige som i andra länder.
• Foster och små barn är känsligast för bly som kan skada nervsystemet när det utvecklas.
Källa: Livsmedelsverket