Radar · Miljö

Långa resor ska klimatdeklareras

Är färjan eller flyget största klimatboven om du ska till Gotland? En kommande lag kan ge svar.

Snart kan det bli lättare för resenärer att välja mindre klimatbelastande transportmedel, i och med ett lagförslag om att långa resor ska klimatdeklareras.

Har färjan eller flyget störst klimatpåverkan? Hur vet jag om bussen kör på förnyelsebart eller fossilt bränsle? Den typen av frågor kan komma att bli enklare att besvara framöver. Enligt ett nytt lagförslag ska alla transportörer klimatdeklarera alla resor längre 15 mil på land och i luften, och alla resor längre än 15 nautiska mil (ca 28 kilometer) till havs.

Minimikravet är att utsläpp av koldioxid redovisas, men om möjligt ska klimatdeklarationen även innehålla andra klimatpåverkande gaser.

– Det är av stor vikt att redovisningsmetoderna blir mer lika varandra så att resenärer kan ha en fortsatt tilltro till transportörernas klimatredovisningar. Myndigheternas förslag utgör ett gott underlag för hur målet om att fler resenärer ska kunna fatta välgrundade beslut utifrån ett klimatperspektiv kan nås, säger Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys som samordnat utredningen i ett pressmeddelande.

Återförsäljare slipper

Klimatredovisningen ska lämnas av de företag som utför transporten och gäller den svenska marknaden. Återförsäljare av resor kommer dock inte innefattas av kravet, eftersom EU:s regler för e-handel sätter stopp för den typen av nationella krav. 

Vilken metod och vilka data som ska användas för deklarationen föreslår Trafikanalys att regeringen ska besluta, alternativt delegera till annan myndighet att bestämma.

– Men de bör i den omfattning det är möjligt grunda sig på data och metoder som redan idag krävs för vissa trafikslag genom olika EU-bestämmelser och internationella överenskommelser, säger Mattias Viklund.

Myndigheterna som genomfört utredningen om den nya lagen (se faktaruta) bedömer att den kan komma att träda i kraft tidigast 1 januari 2022.

Fem myndigheter har deltagit

I oktober 2019 gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt arbete med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen med att analysera och lämna författningsförslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.
Under utredningstiden bröt Coronapandemin ut vilket drastiskt påverkat resandet. Utredningen har dock inte tagit hänsyn till de förändrade resebeteendena under och efter pandemin.
Källa: Trafikanalys