Radar · Mänskliga rättigheter

Ny lag ska stärka samernas rättigheter

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Sverige har upprepade gånger fått internationell kritik för hur det samiska folkets rättigheter efterlevs. Nu presenterar regeringen ett lagförslag som ska ge samerna ett större inflytande över frågor som berör dem.

– Det stärker rätten och möjligheten för det samiska folket att göra sin röst hörd och att bli lyssnade på, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Enligt Lind är lagen ett viktigt steg för att stärka samernas inflytande.

Förslaget innebär till exempel att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och regioner har en skyldighet att konsultera Sametinget i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.

– Det är en rätt att komma till tals i processer, det är inte en vetorätt i beslutandefrågor. Men förhoppningen är att det leder till tidig dialog, att man får upp olika perspektiv på bordet och att det kan leda till bättre beslut, säger Amanda Lind.

Flera år

Regeringen har arbetat med lagförslaget om den så kallade konsultationsordningen i flera år. Ett färdigt förslag stoppades inför valet 2018.

Men på torsdagen kommer regeringen att fatta beslut om en lagrådsremiss. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år.

– Det här är ett förslag som har remitterats flera gånger och det har kommit in ett stort antal synpunkter som vi har genomfört, säger Amanda Lind.

– Till exempel föreslås en ny initiativrätt för samiska företrädare och vi har också förtydligat en del tillämpningsområden.

Internationell kritik

Sverige har flera gånger fått internationell kritik för brister i samernas rättigheter.

– Vi har flera frågor som är viktiga för att stärka urfolket samernas rättigheter. Det här är en reform som vi behöver få på plats.

Amanda Lind pekar även på vikten att komma vidare med arbetet med en nordisk samekonvention och att inrätta en sanningskommission.

Sverige har även kritiserats för att inte ha ratificerat FN-konventionen ILO 169 om urfolks rättigheter.

– Det är ingen hemlighet vad Miljöpartiet tycker i den frågan, men det kräver att riksdagen fattar ett beslut vad gäller ratificering. Tyvärr är det inte tillräckligt många partier som står bakom en ratificering.

Fakta: Några punkter ur regeringens förslag

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner att konsultera Sametinget i frågor som kan få särskild betydelse för samerna. Konsultationen ska genomföras innan beslut tas i ärendet.

Om ett ärende kan få särskild betydelse för till exempel en sameby ska även samebyn erbjudas att delta i konsultationen.

Samiska företrädare ska ges möjlighet till inflytande för hur konsultationen ska gå till.

Konsultationerna ska hållas i god ton och fortsätta tills parterna är eniga eller tills någon parterna förklarat att det inte går att bi eniga.

Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV